فصلنامه علمی- تخصصی روش شناسی علوم انسانی شماره 52 منتشر شد

۰۳ اردیبهشت ۱۳۸۷ | ۱۳:۲۸ کد : ۲۵۹۵۴ اخبار
فصلنامه علمی- تخصصی روش شناسی علوم انسانی شماره 52 منتشر شد؛
عنوان مقالات شماره 52 (پاییز 86) فصلنامه حوزه و دانشگاه در ادامه مباحث روش شناسی٬ به شرح ذیل است.
1. کاربست رویکردهای کمی ٬ کیفی و ترکیبی در پژوهش های تربیتی .
دکتر احمدرضا نصر و فریدون شریفیان
2. تکنیک زاویه بندی در تحقیقات علوم انسانی.
دکتر محمدتقی ایمان
3. سه فرض ضمنی زیربنایی در نفی روش های کمی و نقد آن برای ساختن پژوهش در هم تنیده.      دکتر حمیدرضا عریضی سامانی
4. گروه های متمرکز با روشی سودمند در پژوهش های کیفی علوم اجتماعی و انسانی.
دکتر فرهاد خرمایی
5. کنکاش در مبانی فلسفی پژوهشی کمی  و کیفی در علوم رفتاری.
دکتر مجید صدوق
6. روش در علوم اجتماعی٬ فردگرایانه  یا کل گرایانه؟
میثم بادامچی
7. کل گرایی در آینده پژوهی.
شاهین کاوه

نظر شما :