دوفصلنامه جستارهای اقتصادی 6

۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۶ | ۱۰:۱۶ کد : ۲۶۰۰۵ اخبار
علمی ـ پژوهشی، سال سوم، شماره 6،ـ پاییز و زمستان 85


صاحب امتیاز: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
مدیر مسئول: علیرضا اعرافی
سردبیر: سید هادی عربی
کارشناس اجرایی و ویراستار: حیدر فروزان
قیمت: ۵۰۰۰ ریال
شمارگان: ۱۰۰۰ نسخه


         عناوین مقالات:

•  کاربرد مدلهای شبکه عصبی در پیش‏بینی ورشکستگی اقتصادی شرکتهای بازار بورس
دکتر اکبر کمیجانی و جواد سعادت‏فر

•  عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری مشتریان بانکی؛ مطالعه موردی بانک کشاورزی 
دکتر عباس عرب‏مازار و پونه روئین‏تن

•  تئوری همگرایی و جایگاه ایران 
دکتر سید منصور خلیلی عراقی، ناهید مسعودی

  بررسی آثار سرمایه اجتماعی درون و برون‏گروهی بر رشد اقتصادی استانهای ایران
میثم امیری، دکتر تیمور رحمانی

•  بررسی فقهی ابزارهای مشتقه
غلامعلی معصومی‏نیا

•  کسری بودجه و تورم
دکتر فیروزه عزیزی

•  بررسی تأثیر یارانه مطبوعات بر تیراژ آنها در ایران 
دکتر میثم موسایی


نظر شما :