دوفصلنامه جستارهای اقتصادی5

۱۷ دی ۱۳۸۵ | ۱۰:۵۰ کد : ۲۶۰۱۸ اخبار
علمی ـ پژوهشی، سال سوم ، شماره 5 ، بهار و تابستان 1385


صاحب امتیاز: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
مدیر مسئول: علیرضا اعرافی
سردبیر: سید هادی عربی
کارشناس اجرایی و ویراستار: حیدر فروزان
قیمت: ۵۰۰۰ ریال
شمارگان: ۱۰۰۰ نسخه


  عناوین مقالات:

سخن آغازین
سردبیر

تعیین معادله نظری قیمت تضمینی گندم
دکتر مجید احمدیان

ارزیابی آثار اقتصادی یارانه بنزین بر میزان مصرف آن در ایران
دکتر اسمعیل ابونوری، دکتر احمد جعفری صمیمی، یوسف محنت فر

تبیین رابطه تورم و رشد اقتصادی در ایران
دکتر یدالله دادگر، دکتر غلامرضا کشاورز، علی تیاترج

تعیین کننده های سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران
دکتر ابوالفضل شاه آبادی، عبدالله محمودی

ارزیابی کارآیی یک بانک تجاری در ایران
دکتر محمدتقی گیلک حکیم‌آبادی، دکتر ابوالقاسم اثنی عشری، هادی احمدپور

اقتصاد هزینه مبادله
علی نصیری اقدم

 

 

 

 

 

 

 


نظر شما :