برگزاری کارگاه آموزشی « پارادایمهای علوم انسانی »

۱۲ آذر ۱۳۸۵ | ۰۸:۵۲ کد : ۲۶۰۲۱ اخبار
 در این کارگاه که در تاریخ چهارشنبه و پنج شنبه 1 و 2 آذرماه 1385(صبح و بعدازظهر) برگزار شد ابعاد مختلف هستی شناختی، معرفت شناختی، علم شناختی، روش شناختی، انسان شناختی و ... پارادایمهای اثبات گرایی، تفسیرگرایی و انتقادی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پیشنهادات مقدماتی در ارتباط با تاسیس پارادایم علوم انسانی اسلامی با بهره گیری از مباحث طرح شده در فلسفه اسلامی ارائه گردید.

دکتری جامعه شناسی از استرالیا ، دانشگاه نیوسارت ولز ، 1374، دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه شیراز، ریاست پژوهشکده علوم اجتماعی دانشگاه شیراز) به عنوان ارائه کننده  مباحث در این پارادایم حضور داشتند.

برخی از فعالیت‌‌های پژوهشی دکتر محمدتقی ایمان:
1. بررسی‌‌روش‌‌شناسی‌‌های تحقیق، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، 1376 (انگلیسی).
2. اصول‌‌روش شناختی در تحقیقات‌‌علمی، مجله‌‌دانشکده ادبیات‌‌وعلوم انسانی دانشگاه تبریز، 1377.
3. ارزیابی نظری روائی معرفت علمی علوم انسانی در ایران ، مجله دانشکده، ادبیات، علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، 1377.
4. تنگناهای روش شناختی در تدوین برنامه های توسعه اقتصادی- اجتماعی ایران، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، 1378.
5. بررسی و ارزیابی رویکرد کمی و کیفی تحقیق در پژوهش رسانه ها، مجله علوم اجتماعی و  انسانی  دانشگاه شیراز،1381.
6. ارزیابی روش شناختی توسعه معرفت علمی علوم انسانی در ایران، ، نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز(درحال چاپ).
7. بررسی متدولوژی های تحقیق در علوم انسانی، کنفرانس دانشگاه نیوسارت ولز، استرالیا، 1373.
8. روش شناسی و تنگناهای پژوهشی در ایران، اولین سمینار آموزشی عالی ایران، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، 1375.
9. اصول روش شناسی در تحقیقات علمی، همایش روش شناسی و روش تحقیق، تهران، دانشگاه تهران 1376.
10. ارزیابی‌‌روائی‌‌علمی‌‌علوم انسانی‌‌در‌‌ایران، همایش آموزش علوم اجتماعی در ایران،تهران،‌‌دانشگاه تهران، 1377.
11. تنگناهای روش شناختی در تدوین برنامه های توسعه اقتصادی- اجتماعی ایران، همایش تدوین برنامه سوم توسعه کشور، تهران، سازمان برنامه بودجه، شهریور ماه 1377.
12. ارزیابی روش های غالب پژوهش در رسانه های ایران، همایش پژوهش درصدا و سیما، تهران، صدا و سیما، مهرماه 1378.
13. تحقیق‌‌برای‌‌عمل، همایش‌‌روش شناسی و روش تحقیق در علوم انسانی، شیراز- دانشگاه شیراز 1378.
14. تحقیق‌‌قوم‌‌نگاری، همایش‌‌روش شناسی و روش‌‌تحقیق درعلوم انسانی،شیراز- دانشگاه شیراز، 1379.
15. ارزیابی روش شناختی رابطه معرفت علمی و توسعه در ایران، همایش اقتصاد ایران و جهانی ایران، 1384.
16. ارزیابی مبانی پارادایمی رفاه اجتماعی در ایران ، همایش توسعه پایدار و رفاه اجتماعی ، دانشگاه بهزیستی و توانخشی ایران، 1384.

کارگاه‌‌هـای برگزار شده :
1. کارگاه آموزشی تحقیق اقدامی جهت مدیران و تغییر و تحول،1379.
2. کارگاه روش تحقیق کمی جهت اعضاء هیئت علمی دانشگاه شیراز، 1380.
3. کارگاه مسأله یابی و حل مسأله 1381.
4. کارگاه روش تحقیق کمی 1382.


نظر شما :