دوفصلنامه جستارهای اقتصادی 3

۲۳ خرداد ۱۳۸۵ | ۱۲:۴۱ کد : ۲۶۰۳۳ اخبار
علمی - پژوهشی ، سال دوم ، شماره 3، بهار و تابستان 1384

صاحب امتیاز: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
مدیر مسئول: علیرضا اعرافی
سردبیر: سید هادی عربی
کارشناس اجرایی: حیدر فروزان
طراح: دکتر کامران مهاجر افشار
ویراستار و صفحه آرا: حیدر فروزان
قیمت: ۵۰۰۰ ریال
شمارگان: ۱۰۰۰ نسخه 


   عناوین مقالات:

سخن آغازین
سردبیر

بورس محصولات کشاورزی
دکتر مجید صباغ کرمانی، دکتر فیروزه عزیزی

منابع رشد بخش خدمات اقتصاد ایران
دکتر ابوالفضل شاه آبادی

توسعه خدمات مالی- اعتباری و نهادهای مالی غیر بانکی با تأکید بر بخش روستایی
دکتر علی حسن زاده

بررسی کارآیی بانکهای تجاری در ایران و عوامل نهادی مؤثر بر آن
هادی امیری، مجتبی رئیس صفری

بررسی متغیرهای کلان اقتصادی مؤثر بر کسری حساب جاری ایران
وحید شقاقی شهری

نمایه مقالات شماره های قبل


نظر شما :