دو فصلنامه جستارهای اقتصادی2

۲۳ خرداد ۱۳۸۵ | ۱۲:۴۱ کد : ۲۶۰۳۴ اخبار
علمی ـ پژوهشی، سال اول ، شماره 2، پاییز و زمستان 1383


صاحب امتیاز: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
مدیر مسئول: علیرضا اعرافی
سردبیر: سید هادی عربی
کارشناس اجرایی: حیدر فروزان
طراح: کامران مهاجر افشار
ویراستار و صفحه آرا: حیدر فروزان
قیمت: ۵۰۰۰ ریال
شمارگان: ۱۰۰۰ نسخه

   عناوین مقالات:

سخن آغازین
سردبیر

پیش‌بینی شکاف تورم بر اساس مدل *P در ایران
دکتر فیروزه عزیزی

تخمین تابع تولید بیمارستانهای ایران
دکتر مجید صباغ کرمانی، وحید شقاقی شهری

تحلیلی بر جریان معکوس سرمایه بین کشورهای فقیر و غنی
دکتر رحیم دلالی اصفهانی، دکتر سهراب دل‌انگیزان

رتبه‌‌بندی کشورهای OIC براساس عوامل مؤثر بر جذب سرمایه‌‌گذاری مستقیم خارجی
دکتر رضا نجارزاده‌، وحید شقاقی شهری

عوامل مؤثر بر امنیت سرمایه‌گذاری در ایران
دکتر محمدحسین حسین‌زاده بحرینی

اخلاق‌، اقتصاد و محیط زیست
ابوالقاسم توحیدی‌نیا 


نظر شما :