دو فصلنامهجستارهای اقتصادی1

۲۳ خرداد ۱۳۸۵ | ۱۲:۳۹ کد : ۲۶۰۳۵ اخبار
علمی ـ پژوهشی، سال اول، شماره ۱، بهار و تابستان 1383


صاحب امتیاز: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
مدیر مسئول: علیرضا اعرافی
سردبیر: سید هادی عربی
کارشناس اجرایی: حیدر فروزان
طراح: کامران مهاجر افشار
ویراستار: محمد رضا تقی دخت
صفحه آرایی: سید علی طوسی، حیدر فروزان
قیمت: ۵۰۰۰ ریال
شمارگان: ۱۰۰۰ نسخه 

   عناوین مقالات:

سخن آغازین
سردبیر

اثر سیاست‌های اعتباری بر ارزش افزوده بخش صنعت 
دکتر الیاس نادران

روند تعامل بلندمدت سرمایه‌گذاری و صادرات غیرنفتی ایران 
دکتر کمیل طیبی

عوامل مؤثر بر فقر خانوارهای شاغل روستایی در ایران
دکتر عباس عرب مازار، سید مرتضی حسینی نژاد

بررسی نقش هزینه مبادله بر تورم رکودی در ایران
دکتر مرتضی صامتی، دکتر مجید صامتی، ابوالفضل جنتی مشکانی

محاسبه هسته تورم در ایران
هادی امیری، علی چشمی

درآمدی بر الگوی تخصیص زمان با نگرش دینی
محمد حسین کرمی


نظر شما :