فصلنامه حوزه و دانشگاه ، پژوهشی – اجتماعی ، سال اول ، شماره 42

۲۳ خرداد ۱۳۸۵ | ۱۰:۵۰ کد : ۲۶۰۳۷ اخبار
تعداد بازدید:۷۸۹

فصلنامه حوزه و دانشگاه
علمی - تخصصی
علوم انسانی – اجتماعی
سال یازدهم ، شماره ۴۲ ، بهار ۱۳۸۴ ، ۵۰۰ تومان

صاحب امتیاز: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
مدیر مسئول: علیرضا اعرافی
سردبیر: سید محمد تقی موحد ابطحی

مدیر داخلی: عنایت الله خزاعلی
ویراستاران: حمیده انصاری و محمد جواد شریفی

طراحی و صفحه آرایی: اداره انتشارات پژوهشگاه
چاپ: قم ، زیتون
شمارگان: ۱۵۰۰ نسخه 

فهرست مندرجات فصلنامه شماره ۴۲

*سخن آغازین
جایگاه و ضرورت فلسفه تاریخ

*مقالات
تاریخ، تعاریف و معانی / دکتر محمد علی علیپور
واگرایی و تمایز فلسفه نظری تاریخ و فلسفه علم تاریخ / سید ضیاءالدین میرمحمدی
در باب جامعه شناسی تاریخی / مجید کافی
نگرشی به مؤلفه های فلسفه تاریخ ابن خلدون و نسبت سنجی آن با عقلانیت جدید / سید کاظم سید باقری

*ترجمه
تأثیر رویکردهای تجددگرا، پساتجددگرا و هرمنیوتیکی بر آموزش تاریخ / پیتر ون ورون / دکتر سید علی اصغر سلطانی
تاریخی گری در واکنش به تاریخ نگاری تحصلی / هادی تیمومی / مهران اسماعیلی

*کتاب شناسی
کتاب شناسی فلسفه تاریخ

*خلاصه مقالات
خلاصه مقالات به عربی / سید عباس حسینی
خلاصه مقالات به انگلیسی / مجید افشار

آخرین ویرایش۰۳ تیر ۱۳۹۴

نظر شما :