فصلنامه حوزه و دانشگاه ، پژوهشی – اجتماعی ، سال اول ، شماره 15-14

۲۳ خرداد ۱۳۸۵ | ۱۰:۳۶ کد : ۲۶۰۶۳ اخبار

فصلنامه حوزه و دانشگاه
علوم انسانی – اجتماعی
سال چهارم ، شماره ۱۵-۱۴ ، بهار و تابستان ۱۳۷۷ ، ۱۶۰ صفحه ، ۲۰۰ تومان

صاحب امتیاز: دفتر همکاری حوزه و دانشگاه
مدیر مسئول: علیرضا اعرافی
سردبیر: سعید عدالت نژاد

حروفچینی: واحد رایانه دفتر همکاری حوزه و دانشگاه
لیتوگرافی: حمید، قم
چاپ: سپهر، قم 

فهرست مندرجات فصلنامه شماره ۱۵-۱۴

* سخن آغازین
- بحران تعلیم و تربیت در ایران معاصر

* مقالات
- «خطامحوری‌» بستر درست اندیشیدن / عبدالعظیم کریمی
- فلسفه و تدریس / سید مهدی سجادی
- تنبیه از دیدگاه اسلامی / سید علی حسینی زاده
- دین و تربیت / محمود نوذری
- تربیت حرفه‌ای در بسِتر دیدگاه اسلام / خسرو باقری
- وضع آموزش و پرورش و دانش‌های مربوط به آن در پایان قرن بیستم / علیمحمد کاردان
- مروری بر مبانی, اصول و شیوه‌های تهذیب اخلاقی از نظر غزالی و فیض / علیرضا صادق زاده

* نقد
- در باب استعداد آدمی تحقیقی در فلسفه تعلیم و تربیت / اسرائیل اسکفلر / خسرو باقری

* یک کتاب در یک مقاله
- افق‌های جدید در تعلیم و تربیت اسلامی / سید علی اشرف / بهرام محسن پور

* کتابشناسی
- کتابشناسی موضوعی تعلیم و تربیت / بهروز رفیعی

* در آینه معنویت
- الهی نامه

* با مخاطبان


نظر شما :