فصلنامه حوزه و دانشگاه ، پژوهشی – اجتماعی ، سال اول ، شماره 10

۲۳ خرداد ۱۳۸۵ | ۱۰:۲۶ کد : ۲۶۰۶۶ اخبار

فصلنامه حوزه و دانشگاه
علوم انسانی – اجتماعی
سال سوم ، شماره ۱۰ ، بهار ۱۳۷۶ ، ۱۲۸ صفحه ، ۱۵۰ تومان

صاحب امتیاز: دفتر همکاری حوزه و دانشگاه
مدیر مسئول: علیرضا اعرافی
سردبیر: سعید عدالت نژاد

حروفچینی: واحد کامپیوتر دفتر همکاری حوزه و دانشگاه
لیتوگرافی: حمید، قم
چاپ: مهر، قم 

فهرست مندرجات فصلنامه شماره ۱۰

* مقالات
- آیا تربیت علم است؟ / عبد العظیم کریمی
- از مقتضیات زبان فارسی در ترجمه قرآن کریم / مرتضی کریمی نیا
- میبدی و تفسیر کشف الاسرار / گروه علوم قرآنی
- دیدگاه‌های اجتماعی ابوریحان بیرونی / حفیظ الله فولادی
- مرزها / پل تیلیخ / احمد رضا جلیلی

* نقد
- تأملی بر فقه و جامعه‌شناسی / سید محمد غروی
- دویدن در پی آواز حقیقت / مصطفی ملکیان

* یک کتاب در یک مقاله
- روانشناسی سلامت / رابین دیماتو / سید مهدی موسوی

* با مخاطبان

* در آینه معنویت
- گریز از دنیا / محمد هیدجی / اکبر اصغری تبریزی

* گزارش
- بدل سازی انسان / حمید رضا شریعتمداری

* خلاصه مقالات به زبان های عربی و انگلیسی


نظر شما :