نشست علمی وجوه تعمیم روش های تربیتی قرآن کریم

۳۰ بهمن ۱۳۹۳ | ۱۴:۴۸ کد : ۲۷۷۵۷ گروه علوم تربیتی - نشست و کرسی
دبیر علمی: دکتر محمود نوذری
سوال اساسی در زمینه موضوع نشست این است که آیا روشهای تربیتی قرآن و یا به تعبیری روشهای تربیت الهی که درقرآن به کار رفته است؛ نظیر روش ابتلا و انحان قابل تعمیم به سایر مربیان است و هر مربی می تواند آنها را به کار گیرد و در تربیت دیگران از آنها بهره ببرد؟ ممکن است در پاسخ گفته شود که شکی نیست که قرآن کتاب تربیتی است و برای این است که هم دیگران از طریق آن تربیت شوند و هم روشهای تربیتی آن را در باره دیگران به کار گیرند و دیگران را تربیت کنند ولی همه روشهای الهی قابل تعمیم به سایر انسان نیست؛ چرا که خداوند دارای علم و اختیار و قدرت و حکمتی است که انسان دارای چنین امکاناتی نیست. پاسخ به این ابهام و وجوه تعمیم روشهای تربیتی قرآن کریم در این نشست بررسی می شود و طی آن با طرح ده دلیل به اثبات ا امکان تعمیم روشهای تربیت الهی بلکه لزوم آن می پردازیم. از جمله این ادله تربیتی بودن قرآن کریم، خلیفه الهی انسان و ... می باشد.
نشست علمی وجوه تعمیم روش های تربیتی قرآن کریم
دکتر محمود نوذری

دبیر علمی


لینک دانلود فایل

نظر شما :