کرسی ترویجی معیارهای عدالت توزیعی در عرصه سیاست؛ رویکردی دینی

پدیدآورنده: دکتر محمد شجاعیان
کرسی ترویجی معیارهای عدالت توزیعی در عرصه سیاست؛ رویکردی دینی
دکتر محمد شجاعیان

پدیدآورنده


نظر شما :