کرسی ترویجی معیارهای عدالت توزیعی در عرصه سیاست؛ رویکردی دینی

تعداد بازدید:۱۶۲۷
پدیدآورنده: دکتر محمد شجاعیان
کرسی ترویجی معیارهای عدالت توزیعی در عرصه سیاست؛ رویکردی دینی
دکتر محمد شجاعیان

پدیدآورنده

آخرین ویرایش۱۸ خرداد ۱۳۹۹

نظر شما :