کرسی ترویجی معیارهای عدالت توزیعی در عرصه سیاست؛ رویکردی دینی

تعداد بازدید:۱۵۳۸
پدیدآورنده: دکتر محمد شجاعیان
کرسی ترویجی معیارهای عدالت توزیعی در عرصه سیاست؛ رویکردی دینی
دکتر محمد شجاعیان

پدیدآورنده


نظر شما :