فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات فعالیت های پشتیبانی و خدماتی

۱۲ تیر ۱۳۹۸ | ۱۱:۵۴ کد : ۳۶۸۸۳ اخبار
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات فعالیت های پشتیبانی و خدماتی ، امور پیک و نگهداری فضای سبز - نگهداری ، تعمیر و راهبری تأسیسات ساختمان پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، برگزار می شود.

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات پشتیبانی، خدماتی و تأسیسات به شماره 2098004114000001 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس WWW.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1398/04/11 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 14:30 روز دوشنبه تاریخ 1398/04/17

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 14:30 روز یکشنبه تاریخ 1398/04/30

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 10 روز دوشنبه تاریخ 1398/04/31

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف :

آدرس : قم – شهرک پردیسان – بلوار دانشگاه – نبش میدان علوم  و تلفن 02532111245

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 02141934

دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768

کلید واژه ها: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه مناقصه خدمات پشتیبانی خدماتی و تأسیسات


نظر شما :