پژوهشگاه حوزه و دانشگاه برگزار می‌کند:

کرسی علمی ترویجی بازخوانی مدل اجتهادی تجربی علم دینی

با ارایه حجت الاسلام دکتر حسین بستان و نقد و نظر دکتر مجید کافی و حجت الاسلام دکتر سیدمحمدتقی موحد ابطحی
۲۴ مرداد ۱۳۹۹ | ۱۱:۰۲ کد : ۳۷۱۳۵ اخبار
اولین پیش نشست ترویجی روش شناسی با موضوع کرسی تدریجی بازخوانی مدل اجتهادی تجربی علم دینی با ارایه دکتر بستان در تاریخ ۲۵ مردادماه برگزار می شود.
کرسی علمی ترویجی بازخوانی مدل اجتهادی تجربی علم دینی

اندیشة علم دینی با وجود کوشش های صورت گرفته در دهه های اخیر از سوی موافقان و مخالفان آن هنوز به نقطة روشنی نرسیده است. هدف این طرح، بازخوانی یکی از مدل های علم دینی، موسوم به مدل اجتهادی - تجربی است که نگارنده در دو اثر پیشین خود، کلّیات آن را تبیین کرده  و در دو اثر دیگر به شرح و بسط آن در قالب دو پژوهش مسئله-محور پرداخته است: 1.پژوهشی دربارة عوامل بی ثباتی خانواده در ایران (بستان نجفی، 1392)؛ 2.پژوهشی در باب عوامل عرفی شدن در ایران (بستان نجفی، 1396). 
دو انگیزه برای این بازخوانی وجود داشت: نخست، ابهام زدائی، اصلاح برخی تعابیر نارسا یا مناقشه-برانگیز و پاسخگویی به پاره ای اشکالات که گاه در گفتگوهای علمی یا در برخی مقالات یا پایان نامه ها و یا ضمن تدریس، از سوی برخی همکاران یا دانشجویان محترم در قبال آن مطرح شده است؛ دوم، نشان دادن ظرفیت این مدل در فائق آمدن بر برخی انتقادهایی که مخالفان علم دینی بر کلّیت اندیشة علم دینی وارد دانسته اند، بدون آنکه میان مدل های مختلف تفکیک قائل شوند.
کانال ارتباطی: 
https://www.skyroom.online/ch/rihu/meeting1


نظر شما :