کرسی علمی ـ ترویجی

نظریه ها و مکاتب اقتصاد کلان و مبانی فکری و فلسفی آن

نظریه ها و مکاتب اقتصاد کلان و مبانی فکری و فلسفی آن


ارائه کننده: :

دکتر حسین صمصامی مزرعه آخوند ( استادیار دانشگاه شهید بهشتی )

ناقدین:

دکتر محمد رضا یوسفی شیخ رباط ( مدیرگروه اقتصاد سازمان سمت و دانشیار دانشگاه مفید)

دکتر سیدهادی عربی ( دانشیار دانشگاه قم )

دبیر علمی:

حسین بحرینی یزدی ( همکار علمی و دانشجوی دکتری اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه )

 

 چهارشنبه 11/03/1401  ساعت 11 تا 13

حضوری : قم، پردیسان، میدان علوم،  پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، سالن حکمت

 

لینک مجازی: https://vc.rihu.ac.ir/ch/meeting2

 


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: نظریه ها مکاتب اقتصاد کلان مبانی فکری و فلسفی گروه اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه دکتر حسین صمصامی مزرعه آخوند دکتر محمد رضا یوسفی شیخ رباط دکتر سیدهادی عربی دانشیار دانشگاه قم حسین بحرینی یزدی


نظر شما :