گروه فقه و حقوق اجتماعی - نشست و کرسی - آرشیو

نشست آزادی نظر و بیان از نقطه نظر اسلامی

نشست آزادی نظر و بیان از نقطه نظر اسلامی

تاریخ نشست : ۱۳۹۰-۰۹-۰۲ محورهای نشست: ۱. کلیات نظریه تفسیری ۲. آزادی نظر و بیان ۳. آزادی بیان و رسانه ۴. حق دسترسی به اطلاعات ۵. آزادی بیان و حقوق سیاسی ۶. حق آزادی بیان و مسئولیت های خاص ، دامنه شمول محدودیت و آزادی بیان

ادامه مطلب
نشست سازمان امر به معروف و نهی از منکر

نشست سازمان امر به معروف و نهی از منکر

هدف از برگزاری نشست: ۱. پی گیری مباحث دو نشست پیشین در زمینه امر به معروف و نهی از منکر ۲. ارائه راهگارهای اجرایی برای تحقق فریضه امر به معروف و نهی از منکر ۳. درگیرکردن ذهنیت نخبگان و مقامات اجرایی، تقنینی و قضایی با موضوع مورد بحث با توجه به اهمیت زیاد آن خروجی مورد انتظار از نشست: تبیین روشنی از آنچه که می‌تواند به عنوان ضمانت اجرای فریضه امر به معروف ونهی ازمنکر در نظرگرفته شود محورهای نشست: ضمانت های اجرایی امر به معروف و نهی از منکر در حوزه مردم نسبت به مردم ضمانت های اجرایی امر به معروف و نهی از منکر در حوزه مردم نسبت به دولت ضمانت های اجرایی امر به معروف و نهی از منکر در حوزه دولت نسبت به مردم سوالات مورد نظر جهت پاسخ در نشست: راهگارهای اجرایی شدن امر به معروف و نهی از منکر در جامعه چیست؟ آیا تحقق این فریضه مستلزم تاسیس نهادی خاص برای امر به معروف و نهی از منکر می باشد؟

ادامه مطلب