دکتر محمد شجاعیان

دکتر محمد شجاعیان

پست الکترونیکی:

کتاب‌ها - پدیدآورنده

ماهیت انسان و نظریه سیاسی

ماهیت انسان و نظریه سیاسی

پدیدآورنده: دکتر محمد شجاعیان

قیمت : ۷۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶