گروه فلسفه علوم انسانی - نشست و کرسی

کارگاه تخصصی رئالیسم مفهومی خلاقانه: رویکردی پیشنهادی در تدوین روش شناسی علم(اسلامی)

کارگاه تخصصی رئالیسم مفهومی خلاقانه: رویکردی پیشنهادی در تدوین روش شناسی علم(اسلامی)

کارگاه تخصصی یک روزه رئالیسم مفهومی ـ خلاقانه: رویکردی پیشنهادی در تدوین روش شناسی علم(اسلامی) توسط: دکتر محمدتقی ایمان ؛ استاد دانشگاه شیراز عناوین مباحث کارگاه: علم، علم دینی و علم اسلامی چیستی رئالیسم مفهومی ـ خلاقانه ویژگیهای پارادایمی علم اسلامی باز اندیشی در علم ( اسلامی) خصیصه هستی شناختی رئالیسم مفهومی ـ خلاقانه خصیصه معرفت شناختی رئالیسم مفهومی ـ خلاقانه ( ساختار معرفتی انسان) سلسله مراتب معرفتی در علم ( اسلامی) --------------------------

ادامه مطلب
تأملی در بنیان هستی شناسانه(آنتولوژیک) علوم انسانی

تأملی در بنیان هستی شناسانه(آنتولوژیک) علوم انسانی

‌هدف از برگزاری این نشست بحث و تبادل نظر در باب ماهیت علوم انسانی و بررسی امکان علوم انسانی دینی است که توسط مهدی معین زاده استادیار گروه فلسفه علم و فنّاوری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ارائه می شود. بررسی مناقشه علوم انسانی در مغرب زمین، بازسازی علوم انسانی غیرپوزیتیو بر اساس مفاهیم فرهنگ، اعتبار، ذوق و پیشنهاد مدل «اجمال و تفصیل» برای فهم سیر علوم انسانی غیر پوزتیو از جمله مهمترین محورهای این نشست علمی است. ارائه کننده سعی دارد در خلال این نشست علمی به سئوالاتی نظیر، مفاهیم فرهنگ و اعتبار چگونه تلقی غیرپوزیتیو از علوم انسانی را قوام داده اند؟ حوزه ابژکتیو علوم انسانی کدام است؟ ابژه علوم انسانی به لحاظ هستی شناسانه چه خصلتی دارد؟ و تلقی غیرپوزتیو از علوم انسانی را چگونه می توان براساس انگاره «اجمال و تفصیل» بازآرایی کرد؟ پاسخی درخور ارائه دهد. دبیر نشست علمی یاد شده سیدمحمدتقی موحد ابطحی محقق گروه فلسفه علوم انسانی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه است

ادامه مطلب
نشست قوانین طبیعت و شرطی های خلاف واقع

نشست قوانین طبیعت و شرطی های خلاف واقع

این سخنرانی بر اساسِ مقاله‌ای زیر است که سالِ گذشته (1390) منتشر شده است. Kaave Lajevardi, "Laws and counterfactuals: defusing an argument against the Humean view of laws", Dialogue: Canadian Philosophical Review, 50 (2011): 751-758. چکیده. در بحث‌های فلسفی در مورد قوانینِ طبیعت، اقامه‌ی دلیلی شبیه به این بسیار مرسوم است: بعضی احکامِ کلـّیِ صادقْ شرطی‌های خلافِ واقعِ مربوط را صادق نمی‌کنند؛ لذا چنین نیست که هر حکمِ کلـّیِ صادقْ قانونی طبیعی باشد. مدعای من این است که این استدلال کارا نیست چرا که درکِ ما از ارزشِ صدقِ هر شرطی‌ِ خلافِ واقع مبتنی است بر درک‌مان از اینکه بعضی احکامِ مربوط قانونِ طبیعی هستند یا نه. خروجی مورد انتظار از نشست: - تصویری روشن‌تر در مورد ارتباطِ معرفت‌شناختیِ قوانینِ طبیعت و احکامِ شرطیِ خلافِ واقع. محورهای نشست: بررسیِ این موضوعات (به شکلِ سخنرانی، همراه با بحث با حضار): - شرطی‌های خلافِ واقع، و مختصری درباره‌ی معناشناسیِ آنها. - نظرِ استاندارد در این مورد که یک نشانه‌ی قوانینِ اصیلِ طبیعت این است که شرطی‌های خلافِ واقعِ مربوط را صادق می‌کنند. - نقد نظرِ استاندارد.

ادامه مطلب