مطالب مرتبط با کلید واژه

مبانی فلسفی مدیریت و سازمان


گروه پژوهشی مدیریت

گروه پژوهشی مدیریت

گروه مدیریت فعالیت خود را از نیمه دوم سال ۱۳۷۲ آغاز کرد. گروه مدیریت در سال ۱۳۸۵ به عنوان عضو حقوقی انجمن علمی مدیریت و در سال ۱۳۹۰ به عنوان عضو حقوقی انجمن مدیریت رفتار سازمانی پذیرفته شد. رسالت ها و ...