جستجو :

این پک(مجموعه) شامل لوگوی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به رمگهای آبی و سیاه و با پسوندهای png و jpg است.


لوگو موشن به منظور استفاده در برنامه های ویدئویی قابل استفاده می باشد


لوگوی نشان پژوهشگاه حوزه و دانشگاه (سیاه) پسوند png