نشست سنجش نظریه پارادایم اجتهادی دانش دینی (پادّ)

نشست سنجش نظریه پارادایم اجتهادی دانش دینی (پادّ)

دانشیار گروه فلسفه علوم انسانی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

اطلاعات بیشتر


لینک دانلود فایل

نظر شما :