کرسی ترویجی « تبیین فلسفی ساختار مفهوم حق و معنای آن (شایستگی)»

ارائه کننده: دکتر محمدحسین طالبی
دکتر محمدحسین طالبی

ارائه کننده


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: حقوق مفهوم حق ساختار حق تبیین فلسفی


نظر شما :