گروه جامعه شناسی - نشست و کرسی - آرشیو

نشست روش شناسی نظریه سازی در علوم اجتماعی اسلامی

نشست روش شناسی نظریه سازی در علوم اجتماعی اسلامی

هدف از برگزاری نشست: گشودن باب بحث و گفتگو پیرامون مسئله بنیادی روش نظریه سازی در علوم اجتماعی اسلامی که هنوز با ابهام های فراوانی روبروست و بدون ارائه پاسخی روشن به این مسئله ، اندیشه علوم انسانی اسلامی در حد یک شعار باقی خواهد ماند. محورهای نشست: صورت بندی نظریه ، استراتژی نظریه سازی ، مدل سازی، مفهوم سازی، فرضیه سازی، اعتبارسنجی نظریه سوالات مورد نظر جهت پاسخ در نشست: یک نظریه اجتماعی اسلامی در مورد هر یک از محورهای بالا چه مبنایی را مفروض می گیرد؟ تاریخ نشست : ۱۳۹۰-۱۲-۲۲

ادامه مطلب