گروه جامعه شناسی - نشست و کرسی - آرشیو

نشست ارائه چارچوب روش شناسی جامعه شناسی اسلامی

نشست ارائه چارچوب روش شناسی جامعه شناسی اسلامی

هدف از برگزاری نشست: هدف اصلی آن است که ادبیات علم دینی را که عمدتاً در سطح فلسفی شکل گرفته است، یک گام جلوتر برده و به طور مشخص با مباحث و چالش‌های روشی درگیر کنیم. خروجی مورد انتظار از نشست: یک گزارش قابل چاپ محورهای نشست: ۱. مفروضات پارادایمی جامعه‌شناسی اسلامی مورد نظر ۲. ترسیم فرایند نظریه‌سازی در ضمن چند مرحله پیاپی (گزاره‌پردازی، مفهوم سازی، مدل سازی و نظریه‌سازی) ۳. تشریح مکانیزم پیوند نظریه با تجربه (از طریق فرضیه‌سازی و مدل‌سازی تجربی و در نهایت، آزمون تجربی فرضیه‌ها) سوالات مورد نظر جهت پاسخ در نشست: - ساخت نظریه اجتماعی با تکیه بر متون دینی چگونه تحقق می‌یابد؟ - روش تجربی چه جایگاهی در جامعه‌شناسی اسلامی پیدا می‌کند؟

ادامه مطلب