ترکیب، اهداف، اختیارات، شرح وظائف و آیین نامه ی شورای داوری وکمیته ناقدان کرسی ها

ترکیب، اهداف، اختیارات، شرح وظائف و آیین نامه ی شورای داوری وکمیته ناقدان کرسی ها

دانلود فایل

تاریخ تصویب : ۱۴ مهر ۱۳۸۸