آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۷ مورد.
عکس شاخصعنواندستهارائه دهندهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
طرحنامه پژوهشی گروهی - فرم شماره ۳کاربرگ های پژوهشی
طرحنامه پژوهشی انفرادی - فرم شماره ۲کاربرگ های پژوهشی
طرحنامه طرح تدوین کتاب درسی - فرم شماره ۱کاربرگ های پژوهشی
پرسشنامه عضویت مضاف در سازمان های بین المللیکاربرگ های همکاری های علمی و بین المللیگروه همکاری های علمی بین المللی
آئین نامه شرکت در کارگاه ها و همایش های بین المللیآئین نامه های همکاری های علمی و بین المللیگروه همکاری های علمی بین المللی
شیوه نامه فرصت های مطالعاتی دانشجویانآئین نامه های همکاری های علمی و بین المللیگروه همکاری های علمی بین المللی
آئین نامه پذیرش دانشجوی غیرایرانیآئین نامه های همکاری های علمی و بین المللیگروه همکاری های علمی بین المللی
آئین نامه همایش های علمی بین المللیآئین نامه های همکاری های علمی و بین المللیگروه همکاری های علمی بین المللی
شیوه نامه اجرایی فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت در داخل و خارج از کشور ۱۳۹۵ همراه با فرم‌های مورد نیازدکتری - مقررات و کاربرگ ها
آئین‌نامه دوره دکتری ۹۵دکتری - مقررات و کاربرگ ها
آئین‌نامه استفاده از فرصت‌ کوتاه مدت تحقیقاتی جهت اعزام دانشجویان دوره دکتری داخلی به دوره‌های تخصصی خارج از کشوردکتری - مقررات و کاربرگ ها
گواهی اعلام کفایت و تأیید رساله دکتریدکتری - مقررات و کاربرگ ها
گزارش سه ماه مراحل پیشرفت رسالهدکتری - مقررات و کاربرگ ها
فرم مجوز برگزاری جلسه دفاع رساله دکتریدکتری - مقررات و کاربرگ ها
فرم سمینار اول و دومدکتری - مقررات و کاربرگ ها
فرم رسید دریافت رساله دکتریدکتری - مقررات و کاربرگ ها
فرم تشویق مقالات دکتریدکتری - مقررات و کاربرگ ها
فرم تسویه حساب دکتریدکتری - مقررات و کاربرگ ها
فرم تسویه حساب محروم از تحصیلدکتری - مقررات و کاربرگ ها
درخواست برگزاری جلسه پیش دفاعدکتری - مقررات و کاربرگ ها