آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۷ مورد.
عکس شاخصعنواندستهارائه دهندهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
طرحنامه پژوهشی گروهی - فرم شماره ۳کاربرگ های پژوهشی
طرحنامه پژوهشی انفرادی - فرم شماره ۲کاربرگ های پژوهشی
طرحنامه طرح تدوین کتاب درسی - فرم شماره ۱کاربرگ های پژوهشی
چکیده ای از شرایط و ضوابط وام‌های دانشجویی (مهر ۱۳۹۶)دکتری - مقررات و کاربرگ ها۱۰ مرداد ۱۳۹۶
ترکیب، اهداف، اختیارات، شرح وظائف و آیین نامه ی شورای داوری وکمیته ناقدان کرسی هاترکیب، اهداف، اختیارات، شرح وظائف و آیین نامه ی شورای داوری وکمیته ناقدان کرسی هاآیین نامه های پژوهشی۱۴ مهر ۱۳۸۸
مراحل برگزاری کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظرهآیین نامه های پژوهشی۰۶ مرداد ۱۳۸۸
فرآیند بررسی و برگزاری اجلاسیه دفاع و داوریآیین نامه های پژوهشی۰۶ مرداد ۱۳۸۸
سازمان، آیین نامه و شرح وظائف کرسی های علمی هیات حمایت ازکرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظرهسازمان، آیین نامه و شرح وظائف کرسی های علمی هیات حمایت ازکرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظرهآیین نامه های پژوهشی۱۲ خرداد ۱۳۸۸
آئین نامه حمایت از کرسی های نظریه پردازی ، نقد و مناظرهآئین نامه حمایت از کرسی های نظریه پردازی ، نقد و مناظرهآیین نامه های پژوهشی۱۲ آذر ۱۳۸۷
پرسشنامه عضویت مضاف در سازمان های بین المللیکاربرگ های همکاری های علمی و بین المللیگروه همکاری های علمی بین المللی
آئین نامه شرکت در کارگاه ها و همایش های بین المللیآئین نامه های همکاری های علمی و بین المللیگروه همکاری های علمی بین المللی
شیوه نامه فرصت های مطالعاتی دانشجویانآئین نامه های همکاری های علمی و بین المللیگروه همکاری های علمی بین المللی
آئین نامه پذیرش دانشجوی غیرایرانیآئین نامه های همکاری های علمی و بین المللیگروه همکاری های علمی بین المللی
آئین نامه همایش های علمی بین المللیآئین نامه های همکاری های علمی و بین المللیگروه همکاری های علمی بین المللی
شیوه نامه اجرایی فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت در داخل و خارج از کشور ۱۳۹۵ همراه با فرم‌های مورد نیازدکتری - مقررات و کاربرگ ها
آئین‌نامه دوره دکتری ۹۵دکتری - مقررات و کاربرگ ها
آئین‌نامه استفاده از فرصت‌ کوتاه مدت تحقیقاتی جهت اعزام دانشجویان دوره دکتری داخلی به دوره‌های تخصصی خارج از کشوردکتری - مقررات و کاربرگ ها
گواهی اعلام کفایت و تأیید رساله دکتریدکتری - مقررات و کاربرگ ها
گزارش سه ماه مراحل پیشرفت رسالهدکتری - مقررات و کاربرگ ها
فرم مجوز برگزاری جلسه دفاع رساله دکتریدکتری - مقررات و کاربرگ ها