آیین نامه‌ها و فرم‌ها- امور پژوهش

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۱ مورد.
عکس شاخصعنواندستهارائه دهندهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
طرحنامه پژوهشی گروهی - فرم شماره ۳کاربرگ های پژوهشی
طرحنامه پژوهشی انفرادی - فرم شماره ۲کاربرگ های پژوهشی
طرحنامه طرح تدوین کتاب درسی - فرم شماره ۱کاربرگ های پژوهشی
ترکیب، اهداف، اختیارات، شرح وظائف و آیین نامه ی شورای داوری وکمیته ناقدان کرسی هاترکیب، اهداف، اختیارات، شرح وظائف و آیین نامه ی شورای داوری وکمیته ناقدان کرسی هاآیین نامه های پژوهشی۱۴ مهر ۱۳۸۸
مراحل برگزاری کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظرهآیین نامه های پژوهشی۰۶ مرداد ۱۳۸۸
فرآیند بررسی و برگزاری اجلاسیه دفاع و داوریآیین نامه های پژوهشی۰۶ مرداد ۱۳۸۸
سازمان، آیین نامه و شرح وظائف کرسی های علمی هیات حمایت ازکرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظرهسازمان، آیین نامه و شرح وظائف کرسی های علمی هیات حمایت ازکرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظرهآیین نامه های پژوهشی۱۲ خرداد ۱۳۸۸
آئین نامه حمایت از کرسی های نظریه پردازی ، نقد و مناظرهآئین نامه حمایت از کرسی های نظریه پردازی ، نقد و مناظرهآیین نامه های پژوهشی۱۲ آذر ۱۳۸۷
کاربرگ بازشناسی ظرفیتهای مقالات، طرحها و کتابهای اعضای هیأت علمیکاربرگ های پژوهشی
فرم فرمت ارسال رزومهکاربرگ های پژوهشی
فرم داوری اجلاسیهکاربرگ های پژوهشی
فرم جدول امتیازدهی کرسیکاربرگ های پژوهشی
فرم تاییدیه داوری اجلاسیهکاربرگ های پژوهشی
فرم ارزیابی طرحنامهکاربرگ های پژوهشی
طرحنامه ویژه ی کرسی های نوآوریکاربرگ های پژوهشی
طرحنامه ویژه ی کرسی های نقدکاربرگ های پژوهشی
طرحنامه ویژه ی کرسی های نظریه پردازیکاربرگ های پژوهشی
دستورالعمل «نحوه بررسی تخلفات پژوهشی» به انضمام «۵۷ بند از مصادیق تخلفات پژوهشی»آیین نامه های پژوهشی
شیوه نامه اجرایی اعطای ترفیع سالیانه به اعضای هیأتآیین نامه های پژوهشی
آیین نامه شورای علمی و شورای داخلی گروههای پژوهشیآیین نامه های پژوهشی