آیین نامه‌ها و فرم‌ها- دکتری - مقررات و کاربرگ ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۹ مورد از کل ۱۹ مورد.
عکس شاخصعنواندستهارائه دهندهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
چکیده ای از شرایط و ضوابط وام‌های دانشجویی (مهر ۱۳۹۶)دکتری - مقررات و کاربرگ ها۱۰ مرداد ۱۳۹۶
شیوه نامه اجرایی فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت در داخل و خارج از کشور ۱۳۹۵ همراه با فرم‌های مورد نیازدکتری - مقررات و کاربرگ ها
آئین‌نامه دوره دکتری ۹۵دکتری - مقررات و کاربرگ ها
آئین‌نامه استفاده از فرصت‌ کوتاه مدت تحقیقاتی جهت اعزام دانشجویان دوره دکتری داخلی به دوره‌های تخصصی خارج از کشوردکتری - مقررات و کاربرگ ها
گواهی اعلام کفایت و تأیید رساله دکتریدکتری - مقررات و کاربرگ ها
گزارش سه ماه مراحل پیشرفت رسالهدکتری - مقررات و کاربرگ ها
فرم مجوز برگزاری جلسه دفاع رساله دکتریدکتری - مقررات و کاربرگ ها
فرم سمینار اول و دومدکتری - مقررات و کاربرگ ها
فرم رسید دریافت رساله دکتریدکتری - مقررات و کاربرگ ها
فرم تشویق مقالات دکتریدکتری - مقررات و کاربرگ ها
فرم تسویه حساب دکتریدکتری - مقررات و کاربرگ ها
فرم تسویه حساب محروم از تحصیلدکتری - مقررات و کاربرگ ها
درخواست برگزاری جلسه پیش دفاعدکتری - مقررات و کاربرگ ها
تعهدنامه اصالت اثردکتری - مقررات و کاربرگ ها
راهنمای نگارش پایان‌نامه و رسالهدکتری - مقررات و کاربرگ ها
دستورالعمل اجرایی تشویق مقالات دانشجوییدکتری - مقررات و کاربرگ ها
فرم تمدید سنوات تحصیلیدکتری - مقررات و کاربرگ ها
فرم ب (طرح‌نامه تفصیلی رساله) دکتریدکتری - مقررات و کاربرگ ها
فرم الف (پیشنهاد موضوع) رساله دکتریدکتری - مقررات و کاربرگ ها