مطالب مرتبط با کلید واژه

پژوهش


پژوهش های تقاضا محوری مورد توجه پژوهشگاه حوزه و دانشگاه است
عضو هئیت علمی گروه مدیریت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه:

پژوهش های تقاضا محوری مورد توجه پژوهشگاه حوزه و دانشگاه است

عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه گفت: حضور پژوهشگاه در عرصه پژوهش های تقاضا محوری به صورت فعال و در قالب برنامه های مصوب در حال پیگیری است.

ادامه مطلب

مدیریت پژوهش و همکاری های علمی بین المللی

مدیریت پژوهش و همکاری های علمی بین المللی

شرح وظایف: -    دبیری شورای پژوهشی پژوهشگاه و تنظیم و تدوین مصوبات این شورا. -    انجام بررسی های لازم برای شناخت نیازهای تحقیقاتی و پژوهشی پژوهشگاه با توجه به سیاستهای صنعتی،  اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور از طریق گردآوری و محاسبه ...