کتاب‌ها

نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۴۵ مورد.

شخصیت از دیدگاه صفات

شخصیت از دیدگاه صفات جدید

پدیدآورنده: محمدصادق شجاعی

قیمت : ۱۶۵٬۰۰۰ ریال

فلسفه علم روانشناسی

فلسفه علم روانشناسی

قیمت : ۵۲۰٬۰۰۰ ریال

روان شناسی در قرآن و حدیث (جلد دوم)

روان شناسی در قرآن و حدیث (جلد دوم)

پدیدآورنده: محمدصادق شجاعی

قیمت : ۳۱۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

اصول روان‌درمانگری و مشاوره با رویکرد اسلامی

اصول روان‌درمانگری و مشاوره با رویکرد اسلامی

قیمت : ۴۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

شناخت درمانگری گروهی

شناخت درمانگری گروهی

پدیدآورنده: مایکل فری
ترجمه و نگارش: دکتر مسعود جان‌بزرگی

قیمت : ۲۳۳٬۰۰۰ ریال

روان شناسی دین از دیدگاه ویلیام جیمز

روان شناسی دین از دیدگاه ویلیام جیمز

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۰

معرفت‌شناسی برای دانشجویان روان‌شناسی

معرفت‌شناسی برای دانشجویان روان‌شناسی

قیمت : ۲۱۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۹۹

کتاب درمان چند‌بعدی معنوی

کتاب درمان چند‌بعدی معنوی

قیمت : ۶۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸

نقش زن و مرد در خانواده با رویکرد اسلامی

نقش زن و مرد در خانواده با رویکرد اسلامی

قیمت : ۲۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸

روان‌شناسی در قرآن بنیان‌ها و کاربردها

روان‌شناسی در قرآن بنیان‌ها و کاربردها

قیمت : ۲۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸

شخصیت در بزرگسالی

شخصیت در بزرگسالی

پدیدآورنده: مک کرا

قیمت : ۲۶۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

مشاوره پیش از ازدواج اصول، مبانی و راهبردهای عملی

مشاوره پیش از ازدواج اصول، مبانی و راهبردهای عملی

قیمت : ۵۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸

روان‌شناسی در قرآن و حدیث (جلد اول)

روان‌شناسی در قرآن و حدیث (جلد اول)

پدیدآورنده: محمدصادق شجاعی

قیمت : ۳۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸

اشتغال زنان با تاکید بر آسیب‌ها و او‌لویت‌ها

اشتغال زنان با تاکید بر آسیب‌ها و او‌لویت‌ها

قیمت : ۲۱۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷