کتاب‌ها

نمایش 55 تا 72 مورد از کل 601 مورد

آموزه‌های تربیتی قرآن کریم

آموزه‌های تربیتی قرآن کریم

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

تاریخ انتشار : آذر ۱۴۰۰

جوهره سیاست

جوهره سیاست

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: جولین فرند
ترجمه: نورعلی نوری

تاریخ انتشار : آذر ۱۴۰۰

خدا جهان وانسان در قرآن

خدا جهان وانسان در قرآن

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

تاریخ انتشار : آبان ۱۴۰۰

انسان‌کنش‌شناسی پسامدرنیته

انسان‌کنش‌شناسی پسامدرنیته

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

تاریخ انتشار : آبان ۱۴۰۰

تفسیر قرآن به قرآن سیر تاریخی، مبانی و معیارها

تفسیر قرآن به قرآن سیر تاریخی، مبانی و معیارها

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: دکتر علی فتحی

تاریخ انتشار : آبان ۱۴۰۰

رد پای تجربه

رد پای تجربه

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: علی اسعدی

تاریخ انتشار : آبان ۱۴۰۰

استشهاد‌نامه‌های ایران دوره اسلامی جلد اول (رهیافت‌ها و رویکردها‌ی نظری)

استشهاد‌نامه‌های ایران دوره اسلامی جلد اول (رهیافت‌ها و رویکردها‌ی نظری)

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

تاریخ انتشار : آبان ۱۴۰۰

رویکرد اسلامی به مراحل تحول دین‌داری

رویکرد اسلامی به مراحل تحول دین‌داری

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: دکتر محمود نوذری

تاریخ انتشار : آبان ۱۴۰۰

الگوی تنظیم رغبت بر اساس مفهوم زهد اسلامی

الگوی تنظیم رغبت بر اساس مفهوم زهد اسلامی

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: حمزه عبدی

تاریخ انتشار : آبان ۱۴۰۰

فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی

فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

تاریخ انتشار : مهر ۱۴۰۰

پدر قهرمان من

پدر قهرمان من

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: مارگارت میکر
ترجمه: شهناز نوحی

تاریخ انتشار : مهر ۱۴۰۰

درسنامه قواعد فقه جزایی

درسنامه قواعد فقه جزایی

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: احمد حاجی ده آبادی

تاریخ انتشار : مهر ۱۴۰۰

تبیین فلسفه تربیت رسمی و عمومی (تربیت مدرسه‌ای) در جمهوری اسلامی ایران

تبیین فلسفه تربیت رسمی و عمومی (تربیت مدرسه‌ای) در جمهوری اسلامی ایران

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

تاریخ انتشار : شهریور ۱۴۰۰

اخلاق حرفه‌ای در تربیت

اخلاق حرفه‌ای در تربیت

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: فاطمه وجدانی

تاریخ انتشار : شهریور ۱۴۰۰

هستی ارادی ( کتاب دوم: دانش هستی‌های ارادی)

هستی ارادی ( کتاب دوم: دانش هستی‌های ارادی)

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

تاریخ انتشار : شهریور ۱۴۰۰

هستی ارادی ( کتاب اول: هستی‌های اجتماعی)

هستی ارادی ( کتاب اول: هستی‌های اجتماعی)

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

تاریخ انتشار : شهریور ۱۴۰۰

مبانی و قلمرو فتوا و حکم شورایی

مبانی و قلمرو فتوا و حکم شورایی

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: سیدجواد راثی ورعی

تاریخ انتشار : شهریور ۱۴۰۰