تلفن همه اعضا

لطفا قبل از شماره های جدول زیر شماره 32111 را شماره گیری کنید. پیش شماره قم 025 است.


تلفن های ضروری فروش اینترنتی کتاب

نمایندگی فروش حضوری تهران 66402600 و 09127112024

نمایندگی فروش حضوری قم و واحد ارسال خریدهای اینترنتی: تحریر اندیشه قم ؛ 09196525943 ؛ 02537842635

مسئول انتشارات و امور فروش کتاب: 02532111280

روابط عمومی و امور سایت: 02532111204

جایگاه / سمتگروه / واحدمتصدیتلفن
حراست - تلفن مستقیمحراست-230
حراست - فکس مستقیمحراست-32806002
کارشناس پشتیبانی امور پژوهشیپژوهشکده علوم اسلامی / تاریخ اسلامابراهیم عابدینی375
کارشناس مسئول پشتیبانی امور پژوهشیپژوهشکده علوم اسلامی / حقوق و فقه اجتماعیابراهیم عابدینی375
کارشناس مسئول پشتیبانی امور پژوهشیپژوهشکده علوم اسلامی / گروه های حقوق و فقه اجتماعی، تاریخ اسلامابراهیم عابدینی375
مسئول دفتر معاونت اداری، مالی و مدیریت و منابعمعاونت اداری، مالی و مدیریت و منابعابراهیم ولی زاده247
کارشناس پشتیبانی امور پژوهشیپژوهشکده علوم اجتماعی / اقتصادابوالفضل بیاتی351
کارشناس پشتیبانی امور پژوهشیپژوهشکده علوم اجتماعی / علوم سیاسیابوالفضل بیاتی351
کارشناس پشتیبانی امور پژوهشیپژوهشکده علوم اجتماعی / گروه های علوم سیاسی و اقتصادابوالفضل بیاتی351
هیات علمی، مدیر گروه مدیریتپژوهشکده علوم اجتماعی / مدیریتابوالفضل گائینی266
هیات علمیپژوهشکده علوم اجتماعی / مدیریتابوطالب خدمتی314
هیات علمی، رئیس مرکز فناوریپژوهشکده علوم اسلامی / قرآن پژوهیاحسان سرخه ای267
هیات علمیدانشگاه اسلامیاحمد عباسی فرد294
رئیس اداره پشتیبانی امور پژوهشیپژوهشکده علوم اسلامی / قرآن پژوهی، حقوق و فقه اجتماعی، تاریخ اسلام، فلسفه و کلاماسماعیل یارمحمدی377
دفتر تهرانمعاونت پژوهش، آموزش و فناوریاصغر ولی زاده021-66402600
مسئول تاسیساتمدیریت منابع انسانی و پشتیبانیامیر افرادی233
هیات علمیپژوهشکده علوم رفتاری / علوم تربیتیبهروز رفیعی339
رئیس گروه فناوری و تجاری سازیمرکز فناوریجواد گائینی280
مسئول دفتر معاونت پژوهش، آموزش و فناوریمعاونت پژوهش، آموزش و فناوریحسن اسلام بیگی331
رئیس اداره تنظیم حساب و رسیدگی به اسناد و اموالمدیریت مالیحسن اسماعیلی214
مشاور امور حقوقی و قراردادهاحقوقیحسن سلطانی225
کارشناس مسئول پشتیبانی امور پژوهشیپژوهشکده علوم اسلامی / فلسفه و کلامحسن نصرالهی376
کارشناس مسئول پشتیبانی امور پژوهشیپژوهشکده علوم اسلامی / قرآن پژوهیحسن نصرالهی376
کارشناس مسئول پشتیبانی امور پژوهشیپژوهشکده علوم اسلامی / گروه های قرآن پژوهی، فلسفه و کلامحسن نصرالهی376
هیات علمیپژوهشکده علوم اجتماعی / جامعه شناسیحسین بستان211
هیات علمیپژوهشکده علوم اسلامی / حقوق و فقه اجتماعیحسین جوان آراسته378
رئیس اداره کارگزینیمدیریت منابع انسانی و پشتیبانیحسین حسینی طایقانی231
هیات علمیپژوهشکده علوم اسلامی / تاریخ اسلامحسین حسینیان مقدم402
تدارکات و پشتیبانیمدیریت منابع انسانی و پشتیبانیحسین صفری285
کارشناس مسئول اداره آماده سازی و چاپمدیریت پژوهشحسین عسگری275
هیات علمیپژوهشکده علوم اسلامی / حقوق و فقه اجتماعیحسین قافی327
هیات علمیپژوهشکده علوم اسلامی / تاریخ اسلامحسین مرادی نسب334
هیات علمیپژوهشکده علوم اسلامی / حقوق و فقه اجتماعیحسین هوشمند-
هیات علمیپژوهشکده علوم اسلامی / فلسفه و کلامحسینعلی شیدانشید353
هیات علمی ، مدیر گروه جامعه شناسی ، مدیر آموزش های تخصصی و تحصیلات تکمیلیپژوهشکده علوم اجتماعی / جامعه شناسیحفیظ اله فولادی405
کارشناس مسئول روابط عمومی (امور جشنواره های علمی)روابط عمومیحمیدرضا محمدی200
کارشناس کارگزینیمدیریت منابع انسانی و پشتیبانیحمیدرضا محمدی217
مدیریت منابع انسانی و پشتیبانیمدیریت منابع انسانی و پشتیبانیحیدر فروزان232
رئیس اداره خدمات فنی و تامین منابع کتابخانهکتابخانهداود اصغرپور304
مدیر بودجه، تشکیلات و تحول اداریمدیریت بودجه، تشکیلاتداود خالصی223
کتابدارکتابخانهداوود جعفری303
هیات علمیپژوهشکده علوم اسلامی / تاریخ اسلامرسول قلیچ306
هیات علمی، مدیر گروه تاریخ اسلامپژوهشکده علوم اسلامی / تاریخ اسلامرمضان محمدی246
کارشناس مسئول بودجهمدیریت بودجه، تشکیلاتروح الله کرم بابایی224
کارشناس مرکز مرکز تحقیقات، آموزش و مشاوره خانوادهمرکز مشاورهسرور298-299
هیات علمی، مدیر گروه حقوق و فقه اجتماعیپژوهشکده علوم اسلامی / حقوق و فقه اجتماعیسید جواد ورعی274
کارشناس مسئول خدمات آموزشیمدیریت تحصیلات تکمیلی و آموزش های آزادسید حسین مرتضوی262
هیات علمیپژوهشکده علوم رفتاری / فلسفه علوم انسانیسید حمید رضا حسنی354
هیات علمی، رئیس پژوهشکده علوم اجتماعیپژوهشکده علوم اجتماعی / اقتصادسید رضا حسینی368
هیات علمی، دبیرخانه هیات اجرائی جذبپژوهشکده علوم رفتاری / علوم تربیتیسید علی حسینی‌زاده281
مدیر گروه روان شناسی، رئیس پژوهشکده علوم رفتاریپژوهشکده علوم رفتاری / روان شناسیسید محمد غروی360
هیات علمیپژوهشکده علوم اسلامی / قرآن پژوهیسید محمود طیب حسینی324
کارشناس مسئول گروه فناوری اطلاعاتمرکز فناوریسید مهدی موسوی نسب265
رئیس اداره آماده سازی ونشرمدیریت پژوهشسیدعدنان اسلامی240
رئیس اداره پشتیبانی امور پژوهشیپژوهشکده علوم اجتماعی / مدیریت، اقتصاد، علوم سیاسی، جامعه شناسیسیدعلی طوسی359
کارشناس انتشاراتمرکز فناوریسیدمحسن عظیمی255
نمایندگی و واحد ارسال فروش اینترنتیانتشارات - مجتمع ناشران قم - کتاب (تحریر اندیشه)سیدمحمد امام2537842635
کارشناس مسئول پشتیبانی امور پژوهشیپژوهشکده علوم اجتماعی / جامعه شناسیسیدمحمدامین حسینی329
کارشناس مسئول پشتیبانی امور پژوهشیپژوهشکده علوم اجتماعی / مدیریتسیدمحمدامین حسینی329
کارشناس مسئول پشتیبانی امور پژوهشیپژوهشکده علوم اجتماعی / گروه های مدیریت، جامعه شناسیسیدمحمدامین حسینی329
رئیس گروه فناوری اطلاعاتمرکز فناوریسیدمحمدسعید موسوی263
هیات علمیپژوهشکده علوم اجتماعی / مدیریتعباس شفیعی203
هیات علمیپژوهشکده علوم اجتماعی / مدیریتعبد اله توکلی316
هیات علمیپژوهشکده علوم رفتاری / روان شناسیعلی احمد پناهی408
هیات علمیپژوهشکده علوم اسلامی / قرآن پژوهیعلی اکبر بابائی391
کتابدارکتابخانهعلی براتی303
پژوهشگر مشمولپژوهشکده علوم رفتاری / فلسفه علوم انسانیعلی رضا محمدی فرد333
مسئول دبیرخانهحوزه ریاستعلی سعادتی222
فکس دبیرخانهدبیرخانهعلی سعادتی32803090
هیات علمیپژوهشکده علوم اجتماعی / جامعه شناسیعلی سلیمی312
هیات علمی، مدیر گروه فلسفه و کلامپژوهشکده علوم اسلامی / فلسفه و کلامعلی شیروانی335
هیات علمیپژوهشکده علوم اجتماعی / مدیریتعلی عبدالهی329
هیات علمیپژوهشکده علوم اسلامی / قرآن پژوهیعلی فتحی273
کارشناس مسئول اداره دریافت و پرداختمدیریت مالیعلی قاضی216
رئیس گروه امور پژوهشیمدیریت پژوهشعلی قربانی400
هیات علمی، رئیس پژوهشگاهپژوهشکده علوم اسلامی / حقوق و فقه اجتماعیعلی محمد حکیمیان252
رئیس اداره پشتیبانی و تدارکاتمدیریت منابع انسانی و پشتیبانیعلی یحیایی245
هیات علمی، مدیر گروه اقتصادپژوهشکده علوم اجتماعی / اقتصادعلیرضا لشکری313
کارشناس پشتیبانی امور پژوهشیپژوهشکده علوم رفتاری / امور برگزاری رویدادهای علمی پژوهشکدهعنایت الله خزاعلی361
معاون مدیریت امور پژوهشی و همکاری های علمیمدیریت پژوهشفرهاد سلطانی236
هیات علمیپژوهشکده علوم اسلامی / تاریخ اسلامقاسم خانجانی407
هیات علمیپژوهشکده علوم اجتماعی / جامعه شناسیمجید کافی367
کارشناس دفتر ریاستحوزه ریاستمحسن احسانی252
تلفکس دفتر ریاستریاستمحسن احسانی32806006
کارشناس مسئول تشکیلات و طبقه بندی مشاغلمدیریت بودجه، تشکیلاتمحسن اسدی226
هیات علمیپژوهشکده علوم اسلامی / قرآن پژوهیمحمد باقر سعیدی روشن396
هیات علمی - بازنشستهپژوهشکده علوم رفتاری / علوم تربیتیمحمد بهشتی322
هیات علمیپژوهشکده علوم اجتماعی / علوم سیاسیمحمد حسین طالبی337
کارشناس پشتیبانی امور پژوهشیپژوهشکده علوم رفتاری / علوم تربیتیمحمد حسین کاظمی زاده362
کارشناس پشتیبانی امور پژوهشیپژوهشکده علوم رفتاری / فلسفه علوم انسانیمحمد حسین کاظمی زاده362
کارشناس پشتیبانی امور پژوهشیپژوهشکده علوم رفتاری / گروه های علوم تربیتی و فلسفه علوم انسانیمحمد حسین کاظمی زاده362
هیات علمیپژوهشکده علوم اجتماعی / اقتصادمحمد حسین کرمی283
هیات علمیپژوهشکده علوم اجتماعی / جامعه شناسیمحمد داوری336
هیات علمی، مدیر گروه علوم تربیتیپژوهشکده علوم رفتاری / علوم تربیتیمحمد داوودی372
امین اموالمدیریت مالیمحمد دهقانی215
رئیس اداره اطلاع رسانی و مدارک علمی کتابخانهکتابخانهمحمد ساجدی301
سرپرست کتابخانه، مرکز اسناد و مدارک علمی و اطلاع رسانیکتابخانهمحمد ساجدی301
ادمین سایتروابط عمومیمحمد سلیمی204
رئیس اداره روابط عمومیروابط عمومیمحمد سلیمی204
هیات علمی، مدیر گروه علوم سیاسیپژوهشکده علوم اجتماعی / علوم سیاسیمحمد شجاعیان338
هیات علمیپژوهشکده علوم اسلامی / فلسفه و کلاممحمد فتحعلی خانی260
هیات علمیپژوهشکده علوم اسلامی / فلسفه و کلاممحمد هادی توکلی325
هیات علمیپژوهشکده علوم رفتاری / روان شناسیمحمد کاویانی207
هیات علمیپژوهشکده علوم رفتاری / روان شناسیمحمدحسین شریفی نیا-
هیات علمیپژوهشکده علوم رفتاری / روان شناسیمحمدرضا سالاری فر320
مدیر گروهخانوادهمحمدرضا سالاری فر320
هیات علمیپژوهشکده علوم اسلامی / تاریخ اسلاممحمدرضا هدایت‌پناه342
هیات علمیپژوهشکده علوم رفتاری / علوم تربیتیمحمود نوذری227
امور پشتیبانی امور پژوهشیپژوهشکده علوم رفتاری / روان شناسیمرتضی برزگر355
رئیس اداره پشتیبانی امور پژوهشیپژوهشکده علوم رفتاری / روانشناسی، علوم تربیتی، خانواده، فلسفه علوم انسانیمرتضی برزگر355
هیات علمیپژوهشکده علوم رفتاری / روان شناسیمسعود آذربایجانی318
هیات علمیپژوهشکده علوم رفتاری / روان شناسیمسعود جان بزرگی406
هیات علمیپژوهشکده علوم اسلامی / حقوق و فقه اجتماعیمصطفی دانش پژوه327
هیات علمیپژوهشکده علوم اسلامی / تاریخ اسلاممنصور داداش نژاد319
رئیس اداره دریافت، پرداخت و اعتباراتمدیریت مالیمهدی اخلاقی213
رئیس گروه همکاریهای علمیمدیریت پژوهشمهدی غلامی235
کارشناس جذب هیات علمیجذبمهدی محبی221
هیات علمیپژوهشکده علوم اجتماعی / جامعه شناسیمهدی نصیری201
مخابراتحراستنگهبان100
مدیر امور مالیمدیریت مالیهادی فاضلی نیا218
هیات علمیپژوهشکده علوم رفتاری / فلسفه علوم انسانیهادی موسوی414
رئیس دفتر ریاستحوزه ریاستهاشم نظری زاده254
رئیس گروه بودجه ، آمار و اطلاعاتمدیریت بودجه، تشکیلاتهاشم نظری زاده226
فکس روابط عمومیروابط عمومیوحید یزدانی32806001
کارشناس روابط عمومیروابط عمومیوحید یزدانی206
هیات علمیپژوهشکده علوم اجتماعی / اقتصادکاظمی نجف آبادی326
نمایش ۱ تا ۱۲۶ مورد از کل ۱۲۶ مورد.

آخرین ویرایش۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱