تلفن همه اعضا

لطفا قبل از شماره های جدول زیر شماره 32111 را شماره گیری کنید. پیش شماره قم 025 است.


تلفن های ضروری فروش اینترنتی کتاب

نمایندگی فروش حضوری تهران 66402600 و 09127112024

نمایندگی فروش حضوری قم و واحد ارسال خریدهای اینترنتی: تحریر اندیشه قم ؛ 09196525943 ؛ 02537842635

مسئول انتشارات و امور فروش کتاب: 02532111280

روابط عمومی و امور سایت: 02532111204

جایگاه / سمتگروه / واحدمتصدیتلفن
رئیس اداره رسیدگی به اسنادمدیریت مالی218
حراست - تلفن مستقیمحراست-230
حراست - فکس مستقیمحراست-32806002
کارشناس کار ویژه تدوین درسنامه های قرآنیمدیریت پژوهشابراهیم عابدینی375
کارشناس مسئول برنامه ریزی‌ نظارت و ارزیابی پژوهشیمدیریت پژوهشابراهیم عابدینی375
مسئول دفتر معاونت اداری، مالی و مدیریت و منابعمعاونت اداری، مالی و مدیریت و منابعابراهیم ولی زاده247
هیات علمی، مدیر گروه مدیریتمدیریتابوالفضل گائینی266
هیات علمیمدیریتابوطالب خدمتی314
هیات علمی، رئیس مرکز فناوریقرآن پژوهیاحسان سرخه ای267
هیات علمیدانشگاه اسلامیاحمد عباسی فرد294
کارشناس گروه حقوقحقوق و فقه اجتماعیاسماعیل یارمحمدی377
کارشناس گروه تاریخ اسلامتاریخ اسلاماسماعیل یارمحمدی352
دفتر تهرانمعاونت پژوهش، آموزش و فناوریاصغر ولی زاده021-66402600
مسئول تاسیساتمدیریت منابع انسانی و پشتیبانیامیر افرادی233
هیات علمیعلوم تربیتیبهروز رفیعی339
رئیس گروه فناوری و تجاری سازیمرکز فناوریجواد گائینی280
مسئول دفتر معاونت پژوهش، آموزش و فناوریمعاونت پژوهش، آموزش و فناوریحسن اسلام بیگی331
رئیس اداره دفترداری و تنظیم حسابهامدیریت مالیحسن اسماعیلی214
مشاور امور حقوقی و قراردادهاحقوقیحسن سلطانی225
کارشناس گروه فلسفه و کلامفلسفه و کلامحسن نصرالهی376
کارشناس گروه قرآن پژوهیقرآن پژوهیحسن نصرالهی376
هیات علمیجامعه شناسیحسین بستان211
هیات علمیحقوق و فقه اجتماعیحسین جوان آراسته378
رئیس اداره کارگزینیمدیریت منابع انسانی و پشتیبانیحسین حسینی طایقانی231
هیات علمیتاریخ اسلامحسین حسینیان مقدم402
تدارکات و پشتیبانیمدیریت منابع انسانی و پشتیبانیحسین صفری285
کارشناس مسئول اداره آماده سازی و چاپمدیریت پژوهشحسین عسگری275
هیات علمیحقوق و فقه اجتماعیحسین قافی327
هیات علمیتاریخ اسلامحسین مرادی نسب334
هیات علمیحقوق و فقه اجتماعیحسین هوشمند378
هیات علمیفلسفه و کلامحسینعلی شیدانشید353
هیات علمی ، مدیر گروه جامعه شناسی ، مدیر آموزش های تخصصی و تحصیلات تکمیلیجامعه شناسیحفیظ اله فولادی405
کارشناس کارگزینیمدیریت منابع انسانی و پشتیبانیحمیدرضا محمدی217
کارشناس مسئول روابط عمومی (امور جشنواره های علمی)روابط عمومیحمیدرضا محمدی200
مدیریت منابع انسانی و پشتیبانیمدیریت منابع انسانی و پشتیبانیحیدر فروزان232
رئیس اداره خدمات فنی و تامین منابع کتابخانهکتابخانهداود اصغرپور304
مدیر بودجه، تشکیلات و تحول اداریمدیریت بودجه، تشکیلاتداود خالصی223
کتابدارکتابخانهداوود جعفری303
برنامه ریزی، نظارت و ارزیابیریاستدکتر محمدحسین باقری277
هیات علمیتاریخ اسلامرسول قلیچ306
هیات علمی، مدیر گروه تاریخ اسلامتاریخ اسلامرمضان محمدی246
کارشناس مسئول بودجهمدیریت بودجه، تشکیلاتروح الله کرم بابایی224
کارشناس مرکز مرکز تحقیقات، آموزش و مشاوره خانوادهمرکز مشاورهسرور298-299
هیات علمی، مدیر گروه حقوق و فقه اجتماعیحقوق و فقه اجتماعیسید جواد ورعی274
کارشناس مسئول خدمات آموزشیمدیریت تحصیلات تکمیلی و آموزش های آزادسید حسین مرتضوی262
هیات علمیفلسفه علوم انسانیسید حمید رضا حسنی354
هیات علمی، رئیس پژوهشکده علوم اجتماعیاقتصادسید رضا حسینی368
هیات علمی، دبیرخانه هیات اجرائی جذبعلوم تربیتیسید علی حسینی‌زاده281
مدیر گروه روان شناسی، رئیس پژوهشکده علوم رفتاریروان شناسیسید محمد غروی360
هیات علمیقرآن پژوهیسید محمود طیب حسینی207
کارشناس مسئول گروه فناوری اطلاعاتمرکز فناوریسید مهدی موسوی نسب265
رئیس اداره آماده سازی ونشرمدیریت پژوهشسیدعدنان اسلامی240
کارشناس گروه علوم سیاسیعلوم سیاسیسیدعلی طوسی359
کارشناس گروه اقتصاداقتصادسیدعلی طوسی359
کارشناس انتشاراتمرکز فناوریسیدمحسن عظیمی255
نمایندگی و واحد ارسال فروش اینترنتیانتشارات - مجتمع ناشران قم - کتاب (تحریر اندیشه)سیدمحمد امام09196525943 ؛ 02537842635
کارشناس گروه جامعه شناسیجامعه شناسیسیدمحمدامین حسینی329
کارشناس گروه مدیریتمدیریتسیدمحمدامین حسینی329
رئیس گروه فناوری اطلاعاتمرکز فناوریسیدمحمدسعید موسوی263
هیات علمیمدیریتعباس شفیعی203
هیات علمیمدیریتعبد اله توکلی316
هیات علمیروان شناسیعلی احمد پناهی408
هیات علمیقرآن پژوهیعلی اکبر بابائی391
کتابدارکتابخانهعلی براتی303
پژوهشگر مشمولفلسفه علوم انسانیعلی رضا محمدی فرد333
فکس دبیرخانهدبیرخانهعلی سعادتی32803090
مسئول دبیرخانهحوزه ریاستعلی سعادتی222
هیات علمیجامعه شناسیعلی سلیمی312
هیات علمی، مدیر گروه فلسفه و کلامفلسفه و کلامعلی شیروانی335
هیات علمیمدیریتعلی عبدالهی329
هیات علمیقرآن پژوهیعلی فتحی273
کارشناس مسئول امور مالیمدیریت مالیعلی قاضی216
رئیس گروه امور پژوهشیمدیریت پژوهشعلی قربانی400
هیات علمی، رئیس پژوهشگاهحقوق و فقه اجتماعیعلی محمد حکیمیان252
رئیس اداره پشتیبانی و تدارکاتمدیریت منابع انسانی و پشتیبانیعلی یحیایی245
هیات علمی، مدیر گروه اقتصاداقتصادعلیرضا لشکری313
کارشناس گروه خانوادهخانوادهعنایت الله خزاعلی361
معاون مدیریت امور پژوهشی و همکاری های علمیمدیریت پژوهشفرهاد سلطانی236
هیات علمیتاریخ اسلامقاسم خانجانی342
هیات علمیجامعه شناسیمجید کافی367
تلفکس دفتر ریاستریاستمحسن احسانی32806006
کارشناس دفتر ریاستحوزه ریاستمحسن احسانی252
کارشناس مسئول تشکیلات و طبقه بندی مشاغلمدیریت بودجه، تشکیلاتمحسن اسدی226
هیات علمی، مدیر گروه قرآن پژوهیقرآن پژوهیمحمد اسعدی324
هیات علمیقرآن پژوهیمحمد باقر سعیدی روشن396
هیات علمیعلوم تربیتیمحمد بهشتی322
هیات علمیعلوم سیاسیمحمد حسین طالبی337
کارشناس گروه علوم تربیتیعلوم تربیتیمحمد حسین کاظمی زاده362
کارشناس گروه فلسفه علوم انسانیفلسفه علوم انسانیمحمد حسین کاظمی زاده362
هیات علمیاقتصادمحمد حسین کرمی283
هیات علمیجامعه شناسیمحمد داوری336
هیات علمی، مدیر گروه علوم تربیتیعلوم تربیتیمحمد داوودی372
امین اموالمدیریت مالیمحمد دهقانی215
سرپرست کتابخانه، مرکز اسناد و مدارک علمی و اطلاع رسانیکتابخانهمحمد ساجدی301
رئیس اداره اطلاع رسانی و مدارک علمی کتابخانهکتابخانهمحمد ساجدی301
رئیس اداره روابط عمومیروابط عمومیمحمد سلیمی204
ادمین سایتروابط عمومیمحمد سلیمی204
هیات علمی، مدیر گروه علوم سیاسیعلوم سیاسیمحمد شجاعیان281
هیات علمیفلسفه و کلاممحمد فتحعلی خانی260
هیات علمیفلسفه و کلاممحمد هادی توکلی325
هیات علمیروان شناسیمحمد کاویانی407
هیات علمیروان شناسیمحمدحسین شریفی نیا-
هیات علمیروانشناسیمحمدرضا سالاری فر320
مدیر گروهخانوادهمحمدرضا سالاری فر320
هیات علمیتاریخ اسلاممحمدرضا هدایت‌پناه342
هیات علمیعلوم تربیتیمحمود نوذری227
کارشناس گروه روانشناسیروان شناسیمرتضی برزگر355
هیات علمیروان شناسیمسعود آذربایجانی318
هیات علمیروان شناسیمسعود جان بزرگی406
هیات علمیحقوق و فقه اجتماعیمصطفی دانش پژوه327
هیات علمیتاریخ اسلاممنصور داداش نژاد319
رئیس اداره دریافت ، پرداخت و اعتباراتمدیریت مالیمهدی اخلاقی213
رئیس گروه همکاریهای علمیمدیریت پژوهشمهدی غلامی235
کارشناس جذب هیات علمیجذبمهدی محبی221
هیات علمیجامعه شناسیمهدی نصیری201
مخابراتحراستنگهبان100
مدیر امور مالیمدیریت مالیهادی فاضلی نیا218
هیات علمیفلسفه علوم انسانیهادی موسوی414
رئیس دفتر ریاستحوزه ریاستهاشم نظری زاده254
رئیس گروه بودجه ، آمار و اطلاعاتمدیریت بودجه، تشکیلاتهاشم نظری زاده226
کارشناس روابط عمومیروابط عمومیوحید یزدانی206
فکس روابط عمومیروابط عمومیوحید یزدانی32806001
هیات علمیاقتصادکاظمی نجف آبادی326
نمایش ۱ تا ۱۲۳ مورد از کل ۱۲۳ مورد.

آخرین ویرایش۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰