تلفن همه اعضا

لطفا قبل از شماره های جدول زیر شماره 32111 را شماره گیری کنید. پیش شماره قم 025 است.


تلفن های ضروری فروش اینترنتی کتاب

نمایندگی فروش حضوری تهران 66402600 و 09127112024

نمایندگی فروش حضوری قم و واحد ارسال خریدهای اینترنتی: تحریر اندیشه قم ؛ 09196525943 ؛ 02537842635

مسئول انتشارات و امور فروش کتاب: 02532111280

روابط عمومی و امور سایت: 02532111204

جایگاه / سمتگروه / واحدمتصدیتلفن
ادمین سایتروابط عمومیمحمد سلیمی204
امور پشتیبانی امور پژوهشیپژوهشکده علوم رفتاری / روان شناسیمرتضی برزگر355
امین اموالمدیریت مالیمحمد دهقانی215
تاسیساتمدیریت منابع انسانی و پشتیبانی-233
تلفکس دفتر ریاستحوزه ریاستمحسن احسانی32806006
حراست - تلفن مستقیمحراست-230
حراست - فکس مستقیمحراست-32806002
دفتر تهرانمعاونت پژوهش، آموزش و فناوریاصغر ولی زاده021-66402600
رئیس اداره آماده سازی ونشرمدیریت پژوهشسیدعدنان اسلامی240
رئیس اداره اطلاع رسانی و مدارک علمی کتابخانهکتابخانهابوالفضل احمدی303
رئیس اداره امور دفتری و دبیرخانه مرکزیحوزه ریاستمحسن احسانی252
رئیس اداره تنظیم حساب و رسیدگی به اسناد و اموالمدیریت مالیحسن اسماعیلی214
رئیس اداره خدمات فنی و تامین منابع کتابخانهکتابخانهداود اصغرپور304
رئیس اداره دریافت، پرداخت و اعتباراتمدیریت مالیمهدی اخلاقی213
رئیس اداره روابط عمومیروابط عمومیمحمد سلیمی204
رئیس اداره پشتیبانی امور پژوهشیپژوهشکده علوم اجتماعی / مدیریت، اقتصاد، علوم سیاسی، جامعه شناسیسیدعلی طوسی359
رئیس اداره پشتیبانی امور پژوهشیپژوهشکده علوم اسلامی / قرآن پژوهی، حقوق و فقه اجتماعی، تاریخ اسلام، فلسفه و کلاماسماعیل یارمحمدی377
رئیس اداره پشتیبانی امور پژوهشیپژوهشکده علوم رفتاری / روانشناسی، علوم تربیتی، خانواده، فلسفه علوم انسانیمرتضی برزگر355
رئیس اداره پشتیبانی و تدارکاتمدیریت منابع انسانی و پشتیبانیعلی یحیایی245
رئیس اداره کارگزینیمدیریت منابع انسانی و پشتیبانیحسین حسینی طایقانی231
رئیس دفتر ریاست و روابط عمومیحوزه ریاستهاشم نظری زاده254
رئیس کمیته آموزش بین الملل و اداره دانشجویان غیرایرانیمدیریت پژوهشمهدی غلامی235
رئیس گروه امور پژوهشیمدیریت پژوهشعلی قربانی400
رئیس گروه فناوری اطلاعاتمرکز فناوریسیدمحمدسعید موسوی263
رئیس گروه فناوری و تجاری سازیمرکز فناوریجواد گائینی280
رئیس گروه همکاری‌های علمی بین المللیمدیریت پژوهشمهدی غلامی235
فکس دبیرخانهدبیرخانهعلی سعادتی32803090
مخابراتحراستنگهبان100
مدیر امور مالیمدیریت مالیحسن اسماعیلی218
مدیر بودجه، تشکیلات و تحول اداریمدیریت بودجه، تشکیلاتداود خالصی223
مدیر کتابخانه، مرکز اسناد و مدارک علمی و اطلاع رسانیکتابخانهمحمد ساجدی301
مدیر گروهخانوادهمحمدرضا سالاری فر320
مدیر گروه روان شناسی، رئیس پژوهشکده علوم رفتاریپژوهشکده علوم رفتاری / روان شناسیسید محمد غروی360
مدیریت منابع انسانی و پشتیبانیمدیریت منابع انسانی و پشتیبانیحیدر فروزان232
مرکز مرکز تحقیقات، آموزش و مشاوره خانوادهمرکز مشاورهپذیرش298-299
مسئول دبیرخانهحوزه ریاستعلی سعادتی222
مسئول دفتر معاونت اداری، مالی و مدیریت و منابعمعاونت اداری، مالی و مدیریت و منابعابراهیم ولی زاده247
مسئول دفتر معاونت پژوهش، آموزش و فناوریمعاونت پژوهش، آموزش و فناوریحسن اسلام بیگی331
مشاور امور حقوقی و قراردادهاحقوقیحسن سلطانی225
مشمول روابط عمومیروابط عمومیمحمدحسین دریاب234
معاون مدیریت امور پژوهشی و همکاری های علمیمدیریت پژوهشفرهاد سلطانی236
نمایندگی و واحد ارسال فروش اینترنتیانتشارات - مجتمع ناشران قم - کتاب (تحریر اندیشه)سیدمحمد امام2537842635
هیئت علمیپژوهشکده علوم اجتماعی / اقتصادکاظمی نجف آبادی326
هیئت علمیپژوهشکده علوم اجتماعی / اقتصادمحمد حسین کرمی283
هیئت علمیپژوهشکده علوم اجتماعی / جامعه شناسیحسین بستان211
هیئت علمیپژوهشکده علوم اجتماعی / جامعه شناسیعلی سلیمی312
هیئت علمیپژوهشکده علوم اجتماعی / جامعه شناسیمجید کافی367
هیئت علمیپژوهشکده علوم اجتماعی / جامعه شناسیمحمد داوری336
هیئت علمیپژوهشکده علوم اجتماعی / جامعه شناسیمهدی نصیری201
هیئت علمیپژوهشکده علوم اجتماعی / علوم سیاسیمحمد حسین طالبی337
هیئت علمیپژوهشکده علوم اجتماعی / مدیریتابوطالب خدمتی314
هیئت علمیپژوهشکده علوم اجتماعی / مدیریتعباس شفیعی203
هیئت علمیپژوهشکده علوم اجتماعی / مدیریتعبد اله توکلی316
هیئت علمیپژوهشکده علوم اجتماعی / مدیریتعلی عبدالهی282
هیئت علمیپژوهشکده علوم اسلامی / تاریخ اسلامحسین حسینیان مقدم402
هیئت علمیپژوهشکده علوم اسلامی / تاریخ اسلامحسین مرادی نسب334
هیئت علمیپژوهشکده علوم اسلامی / تاریخ اسلامرسول قلیچ306
هیئت علمیپژوهشکده علوم اسلامی / تاریخ اسلامقاسم خانجانی407
هیئت علمیپژوهشکده علوم اسلامی / تاریخ اسلاممحمدرضا هدایت‌پناه342
هیئت علمیپژوهشکده علوم اسلامی / تاریخ اسلاممنصور داداش نژاد319
هیئت علمیپژوهشکده علوم اسلامی / حقوق و فقه اجتماعیحسین جوان آراسته378
هیئت علمیپژوهشکده علوم اسلامی / حقوق و فقه اجتماعیحسین قافی327
هیئت علمیپژوهشکده علوم اسلامی / حقوق و فقه اجتماعیحسین هوشمند202
هیئت علمیپژوهشکده علوم اسلامی / حقوق و فقه اجتماعیمصطفی دانش پژوه327
هیئت علمیپژوهشکده علوم اسلامی / فلسفه و کلامحسینعلی شیدانشید353
هیئت علمیپژوهشکده علوم اسلامی / فلسفه و کلاممحمد فتحعلی خانی260
هیئت علمیپژوهشکده علوم اسلامی / فلسفه و کلاممحمد هادی توکلی371
هیئت علمیپژوهشکده علوم اسلامی / قرآن پژوهیسید محمود طیب حسینی324
هیئت علمیپژوهشکده علوم اسلامی / قرآن پژوهیعلی اکبر بابائی391
هیئت علمیپژوهشکده علوم اسلامی / قرآن پژوهیعلی فتحی273
هیئت علمیپژوهشکده علوم اسلامی / قرآن پژوهیمحمد باقر سعیدی روشن396
هیئت علمیپژوهشکده علوم رفتاری / روان شناسیعلی احمد پناهی408
هیئت علمیپژوهشکده علوم رفتاری / روان شناسیمحمد کاویانی207
هیئت علمیپژوهشکده علوم رفتاری / روان شناسیمحمدحسین شریفی نیا-
هیئت علمیپژوهشکده علوم رفتاری / روان شناسیمحمدرضا سالاری فر320
هیئت علمیپژوهشکده علوم رفتاری / روان شناسیمسعود آذربایجانی318
هیئت علمیپژوهشکده علوم رفتاری / روان شناسیمسعود جان بزرگی406
هیئت علمیپژوهشکده علوم رفتاری / علوم تربیتیبهروز رفیعی339
هیئت علمیپژوهشکده علوم رفتاری / علوم تربیتیمحمود نوذری227
هیئت علمیپژوهشکده علوم رفتاری / فلسفه علوم انسانیسید حمید رضا حسنی210
هیئت علمیپژوهشکده علوم رفتاری / فلسفه علوم انسانیهادی موسوی354
هیئت علمیدانشگاه اسلامیاحمد عباسی فرد294
هیئت علمیپژوهشکده علوم رفتاری / علوم تربیتیعلی لطیفی-
هیئت علمی گروه علوم سیاسیپژوهشکده علوم اجتماعی / علوم سیاسیعلی آقاجانی قناد403
هیئت علمی- بازنشستهپژوهشکده علوم رفتاری / علوم تربیتیمحمد بهشتی322
هیئت علمی، دبیرخانه هیئت اجرائی جذبپژوهشکده علوم رفتاری / علوم تربیتیسید علی حسینی‌زاده281
هیئت علمی، رئیس مرکز فناوریپژوهشکده علوم اسلامی / قرآن پژوهیاحسان سرخه ای267
هیئت علمی، رئیس پژوهشکده علوم اجتماعیپژوهشکده علوم اجتماعی / اقتصادسید رضا حسینی368
هیئت علمی، رئیس پژوهشگاهپژوهشکده علوم اسلامی / حقوق و فقه اجتماعیعلی محمد حکیمیان252
هیئت علمی، مدیر گروه اقتصادپژوهشکده علوم اجتماعی / اقتصادعلیرضا لشکری313
هیئت علمی، مدیر گروه تاریخ اسلامپژوهشکده علوم اسلامی / تاریخ اسلامرمضان محمدی246
هیئت علمی، مدیر گروه جامعه شناسی ، مدیر آموزش های تخصصی و تحصیلات تکمیلیپژوهشکده علوم اجتماعی / جامعه شناسیحفیظ اله فولادی405
هیئت علمی، مدیر گروه حقوق و فقه اجتماعیپژوهشکده علوم اسلامی / حقوق و فقه اجتماعیسید جواد ورعی274
هیئت علمی، مدیر گروه علوم تربیتیپژوهشکده علوم رفتاری / علوم تربیتیمحمد داوودی372
هیئت علمی، مدیر گروه علوم سیاسیپژوهشکده علوم اجتماعی / علوم سیاسیمحمد شجاعیان338
هیئت علمی، مدیر گروه فلسفه و کلامپژوهشکده علوم اسلامی / فلسفه و کلامعلی شیروانی335
هیئت علمی، مدیر گروه مدیریتپژوهشکده علوم اجتماعی / مدیریتابوالفضل گائینی266
پژوهشگر مشمولپژوهشکده علوم رفتاری / فلسفه علوم انسانیعلی رضا محمدی فرد333
کارشناس اداره پشتیبانی وتدارکاتمدیریت منابع انسانی و پشتیبانیابوالفضل معصوم بیگی285
کارشناس انتشاراتمرکز فناوریسیدمحسن عظیمی255
کارشناس جذب هیئت علمیجذبمهدی محبی221
کارشناس مسئول اداره آماده سازی و چاپمدیریت پژوهشحسین عسگری208
کارشناس مسئول اداره دریافت و پرداختمدیریت مالیعلی قاضی216
کارشناس مسئول بودجهمدیریت بودجه، تشکیلاتروح الله کرم بابایی224
کارشناس مسئول تشکیلات و طبقه بندی مشاغلمدیریت بودجه، تشکیلات-226
کارشناس مسئول خدمات آموزشیمدیریت تحصیلات تکمیلی و آموزش های آزادسید حسین مرتضوی262
کارشناس مسئول روابط عمومیروابط عمومیحمیدرضا محمدی200
کارشناس مسئول پشتیبانی امور پژوهشیپژوهشکده علوم اجتماعی / جامعه شناسیسیدمحمدامین حسینی329
کارشناس مسئول پشتیبانی امور پژوهشیپژوهشکده علوم اجتماعی / مدیریتسیدمحمدامین حسینی329
کارشناس مسئول پشتیبانی امور پژوهشیپژوهشکده علوم اجتماعی / گروه های مدیریت، جامعه شناسیسیدمحمدامین حسینی329
کارشناس مسئول پشتیبانی امور پژوهشیپژوهشکده علوم اسلامی / حقوق و فقه اجتماعیابراهیم عابدینی375
کارشناس مسئول پشتیبانی امور پژوهشیپژوهشکده علوم اسلامی / فلسفه و کلامحسن نصرالهی376
کارشناس مسئول پشتیبانی امور پژوهشیپژوهشکده علوم اسلامی / قرآن پژوهیحسن نصرالهی376
کارشناس مسئول پشتیبانی امور پژوهشیپژوهشکده علوم اسلامی / گروه های حقوق و فقه اجتماعی، تاریخ اسلامابراهیم عابدینی375
کارشناس مسئول گروه فناوری اطلاعاتمرکز فناوریسید مهدی موسوی نسب265
کارشناس پشتیبانی امور پژوهشیپژوهشکده علوم اجتماعی / اقتصادابوالفضل بیاتی351
کارشناس پشتیبانی امور پژوهشیپژوهشکده علوم اجتماعی / علوم سیاسیابوالفضل بیاتی351
کارشناس پشتیبانی امور پژوهشیپژوهشکده علوم اسلامی / تاریخ اسلامابراهیم عابدینی375
کارشناس پشتیبانی امور پژوهشیپژوهشکده علوم رفتاری / علوم تربیتیمحمد حسین کاظمی زاده362
کارشناس پشتیبانی امور پژوهشیپژوهشکده علوم رفتاری / فلسفه علوم انسانیمحمد حسین کاظمی زاده362
کارشناس پشتیبانی امور پژوهشیپژوهشکده علوم رفتاری / امور برگزاری رویدادهای علمی پژوهشکدهعنایت الله خزاعلی275
کارشناس پژوهشیمعاونت پژوهشیعلی براتی358
کارشناس کارگزینیمدیریت منابع انسانی و پشتیبانیداود جعفری217
کتابدارکتابخانهمحسن اسدی303
نمایش ۱ تا ۱۲۴ مورد از کل ۱۲۴ مورد.

آخرین ویرایش۱۴ تیر ۱۴۰۱