تلفن همه اعضا

لطفا قبل از شماره های جدول زیر شماره 32111 را شماره گیری کنید. پیش شماره قم 025 است.


تلفن های ضروری فروش اینترنتی کتاب

نمایندگی فروش حضوری تهران 66402600 و 09127112024

نمایندگی فروش حضوری قم و واحد ارسال خریدهای اینترنتی: تحریر اندیشه قم ؛ 09196525943 ؛ 02537842635

مسئول انتشارات و امور فروش کتاب: 02532111280

روابط عمومی و امور سایت: 02532111204

جایگاه / سمتگروه / واحدمتصدیتلفن
هیات علمیروان شناسیمحمدحسین شریفی نیا-
دفتر تهرانمعاونت پژوهش، آموزش و فناوریاصغر ولی زاده021-66402600
نمایندگی و واحد ارسال فروش اینترنتیانتشارات - مجتمع ناشران قم - کتاب (تحریر اندیشه)سیدمحمد امام09196525943 ؛ 02537842635
مخابراتحراستنگهبان100
کارشناس مسئول روابط عمومی (امور جشنواره های علمی)روابط عمومیحمیدرضا محمدی200
هیات علمیجامعه شناسیمهدی نصیری201
هیات علمیمدیریتعباس شفیعی203
رئیس اداره روابط عمومیروابط عمومیمحمد سلیمی204
ادمین سایتروابط عمومیمحمد سلیمی204
کارشناس روابط عمومیروابط عمومیوحید یزدانی206
هیات علمیقرآن پژوهیسید محمود طیب حسینی207
هیات علمیجامعه شناسیحسین بستان211
رئیس اداره دریافت ، پرداخت و اعتباراتمدیریت مالیمهدی اخلاقی213
رئیس اداره دفترداری و تنظیم حسابهامدیریت مالیحسن اسماعیلی214
امین اموالمدیریت مالیمحمد دهقانی215
کارشناس مسئول امور مالیمدیریت مالیعلی قاضی216
کارشناس کارگزینیمدیریت منابع انسانی و پشتیبانیحمیدرضا محمدی217
مدیر امور مالیمدیریت مالیهادی فاضلی نیا218
رئیس اداره رسیدگی به اسنادمدیریت مالی218
کارشناس جذب هیات علمیجذبمهدی محبی221
مسئول دبیرخانهحوزه ریاستعلی سعادتی222
مدیر بودجه، تشکیلات و تحول اداریمدیریت بودجه، تشکیلاتداود خالصی223
کارشناس مسئول بودجهمدیریت بودجه، تشکیلاتروح الله کرم بابایی224
مشاور امور حقوقی و قراردادهاحقوقیحسن سلطانی225
رئیس گروه بودجه ، آمار و اطلاعاتمدیریت بودجه، تشکیلاتهاشم نظری زاده226
کارشناس مسئول تشکیلات و طبقه بندی مشاغلمدیریت بودجه، تشکیلاتمحسن اسدی226
هیات علمیعلوم تربیتیمحمود نوذری227
حراست - تلفن مستقیمحراست-230
رئیس اداره کارگزینیمدیریت منابع انسانی و پشتیبانیحسین حسینی طایقانی231
مدیریت منابع انسانی و پشتیبانیمدیریت منابع انسانی و پشتیبانیحیدر فروزان232
مسئول تاسیساتمدیریت منابع انسانی و پشتیبانیامیر افرادی233
رئیس گروه همکاریهای علمیمدیریت پژوهشمهدی غلامی235
معاون مدیریت امور پژوهشی و همکاری های علمیمدیریت پژوهشفرهاد سلطانی236
رئیس اداره آماده سازی ونشرمدیریت پژوهشسیدعدنان اسلامی240
رئیس اداره پشتیبانی و تدارکاتمدیریت منابع انسانی و پشتیبانیعلی یحیایی245
هیات علمی، مدیر گروه تاریخ اسلامتاریخ اسلامرمضان محمدی246
مسئول دفتر معاونت اداری، مالی و مدیریت و منابعمعاونت اداری، مالی و مدیریت و منابعابراهیم ولی زاده247
کارشناس دفتر ریاستحوزه ریاستمحسن احسانی252
هیات علمی، رئیس پژوهشگاهحقوق و فقه اجتماعیعلی محمد حکیمیان252
رئیس دفتر ریاستحوزه ریاستهاشم نظری زاده254
کارشناس انتشاراتمرکز فناوریسیدمحسن عظیمی255
هیات علمیفلسفه و کلاممحمد فتحعلی خانی260
کارشناس مسئول خدمات آموزشیمدیریت تحصیلات تکمیلی و آموزش های آزادسید حسین مرتضوی262
رئیس گروه فناوری اطلاعاتمرکز فناوریسیدمحمدسعید موسوی263
کارشناس مسئول گروه فناوری اطلاعاتمرکز فناوریسید مهدی موسوی نسب265
هیات علمی، مدیر گروه مدیریتمدیریتابوالفضل گائینی266
هیات علمی، رئیس مرکز فناوریقرآن پژوهیاحسان سرخه ای267
هیات علمیقرآن پژوهیعلی فتحی273
هیات علمی، مدیر گروه حقوق و فقه اجتماعیحقوق و فقه اجتماعیسید جواد ورعی274
کارشناس مسئول اداره آماده سازی و چاپمدیریت پژوهشحسین عسگری275
برنامه ریزی، نظارت و ارزیابیریاستدکتر محمدحسین باقری277
رئیس گروه فناوری و تجاری سازیمرکز فناوریجواد گائینی280
هیات علمی، دبیرخانه هیات اجرائی جذبعلوم تربیتیسید علی حسینی‌زاده281
هیات علمی، مدیر گروه علوم سیاسیعلوم سیاسیمحمد شجاعیان281
هیات علمیاقتصادمحمد حسین کرمی283
تدارکات و پشتیبانیمدیریت منابع انسانی و پشتیبانیحسین صفری285
هیات علمیدانشگاه اسلامیاحمد عباسی فرد294
کارشناس مرکز مرکز تحقیقات، آموزش و مشاوره خانوادهمرکز مشاورهسرور298-299
سرپرست کتابخانه، مرکز اسناد و مدارک علمی و اطلاع رسانیکتابخانهمحمد ساجدی301
رئیس اداره اطلاع رسانی و مدارک علمی کتابخانهکتابخانهمحمد ساجدی301
کتابدارکتابخانهعلی براتی303
کتابدارکتابخانهداوود جعفری303
رئیس اداره خدمات فنی و تامین منابع کتابخانهکتابخانهداود اصغرپور304
هیات علمیتاریخ اسلامرسول قلیچ306
هیات علمیجامعه شناسیعلی سلیمی312
هیات علمی، مدیر گروه اقتصاداقتصادعلیرضا لشکری313
هیات علمیمدیریتابوطالب خدمتی314
هیات علمیمدیریتعبد اله توکلی316
هیات علمیروان شناسیمسعود آذربایجانی318
هیات علمیتاریخ اسلاممنصور داداش نژاد319
هیات علمیروانشناسیمحمدرضا سالاری فر320
مدیر گروهخانوادهمحمدرضا سالاری فر320
هیات علمیعلوم تربیتیمحمد بهشتی322
هیات علمی، مدیر گروه قرآن پژوهیقرآن پژوهیمحمد اسعدی324
هیات علمیفلسفه و کلاممحمد هادی توکلی325
هیات علمیاقتصادکاظمی نجف آبادی326
هیات علمیحقوق و فقه اجتماعیحسین قافی327
هیات علمیحقوق و فقه اجتماعیمصطفی دانش پژوه327
کارشناس گروه جامعه شناسیجامعه شناسیسیدمحمدامین حسینی329
کارشناس گروه مدیریتمدیریتسیدمحمدامین حسینی329
هیات علمیمدیریتعلی عبدالهی329
مسئول دفتر معاونت پژوهش، آموزش و فناوریمعاونت پژوهش، آموزش و فناوریحسن اسلام بیگی331
پژوهشگر مشمولفلسفه علوم انسانیعلی رضا محمدی فرد333
هیات علمیتاریخ اسلامحسین مرادی نسب334
هیات علمی، مدیر گروه فلسفه و کلامفلسفه و کلامعلی شیروانی335
هیات علمیجامعه شناسیمحمد داوری336
هیات علمیعلوم سیاسیمحمد حسین طالبی337
هیات علمیعلوم تربیتیبهروز رفیعی339
هیات علمیتاریخ اسلامقاسم خانجانی342
هیات علمیتاریخ اسلاممحمدرضا هدایت‌پناه342
کارشناس گروه تاریخ اسلامتاریخ اسلاماسماعیل یارمحمدی352
هیات علمیفلسفه و کلامحسینعلی شیدانشید353
هیات علمیفلسفه علوم انسانیسید حمید رضا حسنی354
کارشناس گروه روانشناسیروان شناسیمرتضی برزگر355
کارشناس گروه علوم سیاسیعلوم سیاسیسیدعلی طوسی359
کارشناس گروه اقتصاداقتصادسیدعلی طوسی359
مدیر گروه روان شناسی، رئیس پژوهشکده علوم رفتاریروان شناسیسید محمد غروی360
کارشناس گروه خانوادهخانوادهعنایت الله خزاعلی361
کارشناس گروه علوم تربیتیعلوم تربیتیمحمد حسین کاظمی زاده362
کارشناس گروه فلسفه علوم انسانیفلسفه علوم انسانیمحمد حسین کاظمی زاده362
هیات علمیجامعه شناسیمجید کافی367
هیات علمی، رئیس پژوهشکده علوم اجتماعیاقتصادسید رضا حسینی368
هیات علمی، مدیر گروه علوم تربیتیعلوم تربیتیمحمد داوودی372
کارشناس کار ویژه تدوین درسنامه های قرآنیمدیریت پژوهشابراهیم عابدینی375
کارشناس مسئول برنامه ریزی‌ نظارت و ارزیابی پژوهشیمدیریت پژوهشابراهیم عابدینی375
کارشناس گروه فلسفه و کلامفلسفه و کلامحسن نصرالهی376
کارشناس گروه قرآن پژوهیقرآن پژوهیحسن نصرالهی376
کارشناس گروه حقوقحقوق و فقه اجتماعیاسماعیل یارمحمدی377
هیات علمیحقوق و فقه اجتماعیحسین جوان آراسته378
هیات علمیحقوق و فقه اجتماعیحسین هوشمند378
هیات علمیقرآن پژوهیعلی اکبر بابائی391
هیات علمیقرآن پژوهیمحمد باقر سعیدی روشن396
رئیس گروه امور پژوهشیمدیریت پژوهشعلی قربانی400
هیات علمیتاریخ اسلامحسین حسینیان مقدم402
هیات علمی ، مدیر گروه جامعه شناسی ، مدیر آموزش های تخصصی و تحصیلات تکمیلیجامعه شناسیحفیظ اله فولادی405
هیات علمیروان شناسیمسعود جان بزرگی406
هیات علمیروان شناسیمحمد کاویانی407
هیات علمیروان شناسیعلی احمد پناهی408
هیات علمیفلسفه علوم انسانیهادی موسوی414
فکس دبیرخانهدبیرخانهعلی سعادتی32803090
فکس روابط عمومیروابط عمومیوحید یزدانی32806001
حراست - فکس مستقیمحراست-32806002
تلفکس دفتر ریاستریاستمحسن احسانی32806006
نمایش ۱ تا ۱۲۳ مورد از کل ۱۲۳ مورد.

آخرین ویرایش۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰