تلفن همه اعضا

لطفا قبل از شماره های جدول زیر شماره 32111 را شماره گیری کنید. پیش شماره قم 025 است.


تلفن های ضروری فروش اینترنتی کتاب

نمایندگی فروش حضوری تهران 66402600 و 09127112024

نمایندگی فروش حضوری قم و واحد ارسال خریدهای اینترنتی: تحریر اندیشه قم ؛ 09196525943 ؛ 02537842635

مسئول انتشارات و امور فروش کتاب: 02532111280

روابط عمومی و امور سایت: 02532111204

جایگاه / سمتگروه / واحدمتصدیتلفن
کارشناس گروه اقتصاداقتصادسیدعلی طوسی359
هیات علمی، رئیس پژوهشکده علوم اجتماعیاقتصادسید رضا حسینی368
هیات علمی، مدیر گروه اقتصاداقتصادعلیرضا لشکری313
هیات علمیاقتصادکاظمی نجف آبادی326
هیات علمیاقتصادمحمد حسین کرمی283
نمایندگی و واحد ارسال فروش اینترنتیانتشارات - مجتمع ناشران قم - کتاب (تحریر اندیشه)سیدمحمد امام09196525943 ؛ 02537842635
کارشناس گروه تاریخ اسلامتاریخ اسلاماسماعیل یارمحمدی352
هیات علمیتاریخ اسلامقاسم خانجانی342
هیات علمیتاریخ اسلاممحمدرضا هدایت‌پناه342
هیات علمیتاریخ اسلامحسین حسینیان مقدم402
هیات علمیتاریخ اسلامحسین مرادی نسب334
هیات علمیتاریخ اسلامرسول قلیچ306
هیات علمی، مدیر گروه تاریخ اسلامتاریخ اسلامرمضان محمدی246
هیات علمیتاریخ اسلاممنصور داداش نژاد319
کارشناس گروه جامعه شناسیجامعه شناسیسیدمحمدامین حسینی329
هیات علمیجامعه شناسیحسین بستان211
هیات علمی ، مدیر گروه جامعه شناسی ، مدیر آموزش های تخصصی و تحصیلات تکمیلیجامعه شناسیحفیظ اله فولادی405
هیات علمیجامعه شناسیعلی سلیمی312
هیات علمیجامعه شناسیمجید کافی367
هیات علمیجامعه شناسیمهدی نصیری201
هیات علمیجامعه شناسیمحمد داوری336
کارشناس جذب هیات علمیجذبمهدی محبی221
مخابراتحراستنگهبان100
حراست - تلفن مستقیمحراست-230
حراست - فکس مستقیمحراست-32806002
کارشناس گروه حقوقحقوق و فقه اجتماعیاسماعیل یارمحمدی377
هیات علمیحقوق و فقه اجتماعیحسین جوان آراسته378
هیات علمی، رئیس پژوهشگاهحقوق و فقه اجتماعیعلی محمد حکیمیان252
هیات علمیحقوق و فقه اجتماعیحسین قافی327
هیات علمیحقوق و فقه اجتماعیحسین هوشمند378
هیات علمی، مدیر گروه حقوق و فقه اجتماعیحقوق و فقه اجتماعیسید جواد ورعی274
هیات علمیحقوق و فقه اجتماعیمصطفی دانش پژوه327
مشاور امور حقوقی و قراردادهاحقوقیحسن سلطانی225
رئیس دفتر ریاستحوزه ریاستهاشم نظری زاده254
کارشناس دفتر ریاستحوزه ریاستمحسن احسانی252
مسئول دبیرخانهحوزه ریاستعلی سعادتی222
کارشناس گروه خانوادهخانوادهعنایت الله خزاعلی361
مدیر گروهخانوادهمحمدرضا سالاری فر320
هیات علمیدانشگاه اسلامیاحمد عباسی فرد294
فکس دبیرخانهدبیرخانهعلی سعادتی32803090
رئیس اداره روابط عمومیروابط عمومیمحمد سلیمی204
کارشناس روابط عمومیروابط عمومیوحید یزدانی206
فکس روابط عمومیروابط عمومیوحید یزدانی32806001
کارشناس مسئول روابط عمومی (امور جشنواره های علمی)روابط عمومیحمیدرضا محمدی200
ادمین سایتروابط عمومیمحمد سلیمی204
کارشناس گروه روانشناسیروان شناسیمرتضی برزگر355
مدیر گروه روان شناسی، رئیس پژوهشکده علوم رفتاریروان شناسیسید محمد غروی360
هیات علمیروان شناسیعلی احمد پناهی408
هیات علمیروان شناسیمحمد کاویانی407
هیات علمیروان شناسیمحمدحسین شریفی نیا-
هیات علمیروان شناسیمسعود آذربایجانی318
هیات علمیروان شناسیمسعود جان بزرگی406
هیات علمیروانشناسیمحمدرضا سالاری فر320
تلفکس دفتر ریاستریاستمحسن احسانی32806006
برنامه ریزی، نظارت و ارزیابیریاستدکتر محمدحسین باقری277
کارشناس گروه علوم تربیتیعلوم تربیتیمحمد حسین کاظمی زاده362
هیات علمی، دبیرخانه هیات اجرائی جذبعلوم تربیتیسید علی حسینی‌زاده281
هیات علمیعلوم تربیتیبهروز رفیعی339
هیات علمیعلوم تربیتیمحمد بهشتی322
هیات علمی، مدیر گروه علوم تربیتیعلوم تربیتیمحمد داوودی372
هیات علمیعلوم تربیتیمحمود نوذری227
کارشناس گروه علوم سیاسیعلوم سیاسیسیدعلی طوسی359
هیات علمیعلوم سیاسیمحمد حسین طالبی337
هیات علمی، مدیر گروه علوم سیاسیعلوم سیاسیمحمد شجاعیان281
کارشناس گروه فلسفه علوم انسانیفلسفه علوم انسانیمحمد حسین کاظمی زاده362
هیات علمیفلسفه علوم انسانیهادی موسوی414
هیات علمیفلسفه علوم انسانیسید حمید رضا حسنی354
پژوهشگر مشمولفلسفه علوم انسانیعلی رضا محمدی فرد333
کارشناس گروه فلسفه و کلامفلسفه و کلامحسن نصرالهی376
هیات علمیفلسفه و کلامحسینعلی شیدانشید353
هیات علمی، مدیر گروه فلسفه و کلامفلسفه و کلامعلی شیروانی335
هیات علمیفلسفه و کلاممحمد فتحعلی خانی260
هیات علمیفلسفه و کلاممحمد هادی توکلی325
کارشناس گروه قرآن پژوهیقرآن پژوهیحسن نصرالهی376
هیات علمی، رئیس مرکز فناوریقرآن پژوهیاحسان سرخه ای267
هیات علمیقرآن پژوهیسید محمود طیب حسینی207
هیات علمیقرآن پژوهیعلی اکبر بابائی391
هیات علمیقرآن پژوهیعلی فتحی273
هیات علمی، مدیر گروه قرآن پژوهیقرآن پژوهیمحمد اسعدی324
هیات علمیقرآن پژوهیمحمد باقر سعیدی روشن396
کارشناس گروه مدیریتمدیریتسیدمحمدامین حسینی329
هیات علمی، مدیر گروه مدیریتمدیریتابوالفضل گائینی266
هیات علمیمدیریتابوطالب خدمتی314
هیات علمیمدیریتعباس شفیعی203
هیات علمیمدیریتعبد اله توکلی316
هیات علمیمدیریتعلی عبدالهی329
مدیر بودجه، تشکیلات و تحول اداریمدیریت بودجه، تشکیلاتداود خالصی223
رئیس گروه بودجه ، آمار و اطلاعاتمدیریت بودجه، تشکیلاتهاشم نظری زاده226
کارشناس مسئول تشکیلات و طبقه بندی مشاغلمدیریت بودجه، تشکیلاتمحسن اسدی226
کارشناس مسئول بودجهمدیریت بودجه، تشکیلاتروح الله کرم بابایی224
کارشناس مسئول خدمات آموزشیمدیریت تحصیلات تکمیلی و آموزش های آزادسید حسین مرتضوی262
مدیر امور مالیمدیریت مالیهادی فاضلی نیا218
رئیس اداره دفترداری و تنظیم حسابهامدیریت مالیحسن اسماعیلی214
رئیس اداره دریافت ، پرداخت و اعتباراتمدیریت مالیمهدی اخلاقی213
رئیس اداره رسیدگی به اسنادمدیریت مالی218
کارشناس مسئول امور مالیمدیریت مالیعلی قاضی216
امین اموالمدیریت مالیمحمد دهقانی215
کارشناس کارگزینیمدیریت منابع انسانی و پشتیبانیحمیدرضا محمدی217
مدیریت منابع انسانی و پشتیبانیمدیریت منابع انسانی و پشتیبانیحیدر فروزان232
رئیس اداره کارگزینیمدیریت منابع انسانی و پشتیبانیحسین حسینی طایقانی231
رئیس اداره پشتیبانی و تدارکاتمدیریت منابع انسانی و پشتیبانیعلی یحیایی245
مسئول تاسیساتمدیریت منابع انسانی و پشتیبانیامیر افرادی233
تدارکات و پشتیبانیمدیریت منابع انسانی و پشتیبانیحسین صفری285
کارشناس کار ویژه تدوین درسنامه های قرآنیمدیریت پژوهشابراهیم عابدینی375
معاون مدیریت امور پژوهشی و همکاری های علمیمدیریت پژوهشفرهاد سلطانی236
رئیس گروه همکاریهای علمیمدیریت پژوهشمهدی غلامی235
رئیس گروه امور پژوهشیمدیریت پژوهشعلی قربانی400
کارشناس مسئول برنامه ریزی‌ نظارت و ارزیابی پژوهشیمدیریت پژوهشابراهیم عابدینی375
رئیس اداره آماده سازی ونشرمدیریت پژوهشسیدعدنان اسلامی240
کارشناس مسئول اداره آماده سازی و چاپمدیریت پژوهشحسین عسگری275
رئیس گروه فناوری اطلاعاتمرکز فناوریسیدمحمدسعید موسوی263
کارشناس مسئول گروه فناوری اطلاعاتمرکز فناوریسید مهدی موسوی نسب265
رئیس گروه فناوری و تجاری سازیمرکز فناوریجواد گائینی280
کارشناس انتشاراتمرکز فناوریسیدمحسن عظیمی255
کارشناس مرکز مرکز تحقیقات، آموزش و مشاوره خانوادهمرکز مشاورهسرور298-299
مسئول دفتر معاونت اداری، مالی و مدیریت و منابعمعاونت اداری، مالی و مدیریت و منابعابراهیم ولی زاده247
دفتر تهرانمعاونت پژوهش، آموزش و فناوریاصغر ولی زاده021-66402600
مسئول دفتر معاونت پژوهش، آموزش و فناوریمعاونت پژوهش، آموزش و فناوریحسن اسلام بیگی331
سرپرست کتابخانه، مرکز اسناد و مدارک علمی و اطلاع رسانیکتابخانهمحمد ساجدی301
رئیس اداره اطلاع رسانی و مدارک علمی کتابخانهکتابخانهمحمد ساجدی301
رئیس اداره خدمات فنی و تامین منابع کتابخانهکتابخانهداود اصغرپور304
کتابدارکتابخانهعلی براتی303
کتابدارکتابخانهداوود جعفری303
نمایش ۱ تا ۱۲۳ مورد از کل ۱۲۳ مورد.

آخرین ویرایش۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰