تلفن همه اعضا

لطفا قبل از شماره های جدول زیر شماره 32111 را شماره گیری کنید. پیش شماره قم 025 است.


تلفن های ضروری فروش اینترنتی کتاب

نمایندگی فروش حضوری تهران 66402600 و 09127112024

نمایندگی فروش حضوری قم و واحد ارسال خریدهای اینترنتی: تحریر اندیشه قم ؛ 09196525943 ؛ 02537842635

مسئول انتشارات و امور فروش کتاب: 02532111280

روابط عمومی و امور سایت: 02532111204

جایگاه / سمتگروه / واحدمتصدیتلفن
نمایندگی و واحد ارسال فروش اینترنتیانتشارات - مجتمع ناشران قم - کتاب (تحریر اندیشه)سیدمحمد امام2537842635
کارشناس جذب هیات علمیجذبمهدی محبی221
حراست - تلفن مستقیمحراست-230
حراست - فکس مستقیمحراست-32806002
مخابراتحراستنگهبان100
مشاور امور حقوقی و قراردادهاحقوقیحسن سلطانی225
رئیس دفتر ریاستحوزه ریاستهاشم نظری زاده254
کارشناس دفتر ریاستحوزه ریاستمحسن احسانی252
مسئول دبیرخانهحوزه ریاستعلی سعادتی222
مدیر گروهخانوادهمحمدرضا سالاری فر320
هیات علمیدانشگاه اسلامیاحمد عباسی فرد294
فکس دبیرخانهدبیرخانهعلی سعادتی32803090
ادمین سایتروابط عمومیمحمد سلیمی204
رئیس اداره روابط عمومیروابط عمومیمحمد سلیمی204
فکس روابط عمومیروابط عمومیوحید یزدانی32806001
کارشناس روابط عمومیروابط عمومیوحید یزدانی206
کارشناس مسئول روابط عمومی (امور جشنواره های علمی)روابط عمومیحمیدرضا محمدی200
تلفکس دفتر ریاستریاستمحسن احسانی32806006
رئیس گروه بودجه ، آمار و اطلاعاتمدیریت بودجه، تشکیلاتهاشم نظری زاده226
کارشناس مسئول بودجهمدیریت بودجه، تشکیلاتروح الله کرم بابایی224
کارشناس مسئول تشکیلات و طبقه بندی مشاغلمدیریت بودجه، تشکیلاتمحسن اسدی226
مدیر بودجه، تشکیلات و تحول اداریمدیریت بودجه، تشکیلاتداود خالصی223
کارشناس مسئول خدمات آموزشیمدیریت تحصیلات تکمیلی و آموزش های آزادسید حسین مرتضوی262
امین اموالمدیریت مالیمحمد دهقانی215
رئیس اداره تنظیم حساب و رسیدگی به اسناد و اموالمدیریت مالیحسن اسماعیلی214
رئیس اداره دریافت، پرداخت و اعتباراتمدیریت مالیمهدی اخلاقی213
کارشناس مسئول اداره دریافت و پرداختمدیریت مالیعلی قاضی216
مدیر امور مالیمدیریت مالیهادی فاضلی نیا218
تدارکات و پشتیبانیمدیریت منابع انسانی و پشتیبانیحسین صفری285
رئیس اداره پشتیبانی و تدارکاتمدیریت منابع انسانی و پشتیبانیعلی یحیایی245
رئیس اداره کارگزینیمدیریت منابع انسانی و پشتیبانیحسین حسینی طایقانی231
کارشناس کارگزینیمدیریت منابع انسانی و پشتیبانیحمیدرضا محمدی217
مدیریت منابع انسانی و پشتیبانیمدیریت منابع انسانی و پشتیبانیحیدر فروزان232
مسئول تاسیساتمدیریت منابع انسانی و پشتیبانیامیر افرادی233
رئیس اداره آماده سازی ونشرمدیریت پژوهشسیدعدنان اسلامی240
رئیس گروه امور پژوهشیمدیریت پژوهشعلی قربانی400
رئیس گروه همکاریهای علمیمدیریت پژوهشمهدی غلامی235
کارشناس مسئول اداره آماده سازی و چاپمدیریت پژوهشحسین عسگری275
معاون مدیریت امور پژوهشی و همکاری های علمیمدیریت پژوهشفرهاد سلطانی236
رئیس گروه فناوری اطلاعاتمرکز فناوریسیدمحمدسعید موسوی263
رئیس گروه فناوری و تجاری سازیمرکز فناوریجواد گائینی280
کارشناس انتشاراتمرکز فناوریسیدمحسن عظیمی255
کارشناس مسئول گروه فناوری اطلاعاتمرکز فناوریسید مهدی موسوی نسب265
کارشناس مرکز مرکز تحقیقات، آموزش و مشاوره خانوادهمرکز مشاورهسرور298-299
مسئول دفتر معاونت اداری، مالی و مدیریت و منابعمعاونت اداری، مالی و مدیریت و منابعابراهیم ولی زاده247
دفتر تهرانمعاونت پژوهش، آموزش و فناوریاصغر ولی زاده021-66402600
مسئول دفتر معاونت پژوهش، آموزش و فناوریمعاونت پژوهش، آموزش و فناوریحسن اسلام بیگی331
کارشناس پشتیبانی امور پژوهشیپژوهشکده علوم اجتماعی / اقتصادابوالفضل بیاتی351
هیات علمیپژوهشکده علوم اجتماعی / اقتصادکاظمی نجف آبادی326
هیات علمیپژوهشکده علوم اجتماعی / اقتصادمحمد حسین کرمی283
هیات علمی، رئیس پژوهشکده علوم اجتماعیپژوهشکده علوم اجتماعی / اقتصادسید رضا حسینی368
هیات علمی، مدیر گروه اقتصادپژوهشکده علوم اجتماعی / اقتصادعلیرضا لشکری313
کارشناس مسئول پشتیبانی امور پژوهشیپژوهشکده علوم اجتماعی / جامعه شناسیسیدمحمدامین حسینی329
هیات علمیپژوهشکده علوم اجتماعی / جامعه شناسیحسین بستان211
هیات علمیپژوهشکده علوم اجتماعی / جامعه شناسیعلی سلیمی312
هیات علمیپژوهشکده علوم اجتماعی / جامعه شناسیمجید کافی367
هیات علمیپژوهشکده علوم اجتماعی / جامعه شناسیمحمد داوری336
هیات علمیپژوهشکده علوم اجتماعی / جامعه شناسیمهدی نصیری201
هیات علمی ، مدیر گروه جامعه شناسی ، مدیر آموزش های تخصصی و تحصیلات تکمیلیپژوهشکده علوم اجتماعی / جامعه شناسیحفیظ اله فولادی405
کارشناس پشتیبانی امور پژوهشیپژوهشکده علوم اجتماعی / علوم سیاسیابوالفضل بیاتی351
هیات علمیپژوهشکده علوم اجتماعی / علوم سیاسیمحمد حسین طالبی337
هیات علمی، مدیر گروه علوم سیاسیپژوهشکده علوم اجتماعی / علوم سیاسیمحمد شجاعیان338
کارشناس مسئول پشتیبانی امور پژوهشیپژوهشکده علوم اجتماعی / مدیریتسیدمحمدامین حسینی329
هیات علمیپژوهشکده علوم اجتماعی / مدیریتابوطالب خدمتی314
هیات علمیپژوهشکده علوم اجتماعی / مدیریتعباس شفیعی203
هیات علمیپژوهشکده علوم اجتماعی / مدیریتعبد اله توکلی316
هیات علمیپژوهشکده علوم اجتماعی / مدیریتعلی عبدالهی329
هیات علمی، مدیر گروه مدیریتپژوهشکده علوم اجتماعی / مدیریتابوالفضل گائینی266
رئیس اداره پشتیبانی امور پژوهشیپژوهشکده علوم اجتماعی / مدیریت، اقتصاد، علوم سیاسی، جامعه شناسیسیدعلی طوسی359
کارشناس پشتیبانی امور پژوهشیپژوهشکده علوم اجتماعی / گروه های علوم سیاسی و اقتصادابوالفضل بیاتی351
کارشناس مسئول پشتیبانی امور پژوهشیپژوهشکده علوم اجتماعی / گروه های مدیریت، جامعه شناسیسیدمحمدامین حسینی329
کارشناس پشتیبانی امور پژوهشیپژوهشکده علوم اسلامی / تاریخ اسلامابراهیم عابدینی375
هیات علمیپژوهشکده علوم اسلامی / تاریخ اسلامحسین حسینیان مقدم402
هیات علمیپژوهشکده علوم اسلامی / تاریخ اسلامحسین مرادی نسب334
هیات علمیپژوهشکده علوم اسلامی / تاریخ اسلامرسول قلیچ306
هیات علمیپژوهشکده علوم اسلامی / تاریخ اسلامقاسم خانجانی407
هیات علمیپژوهشکده علوم اسلامی / تاریخ اسلاممحمدرضا هدایت‌پناه342
هیات علمیپژوهشکده علوم اسلامی / تاریخ اسلاممنصور داداش نژاد319
هیات علمی، مدیر گروه تاریخ اسلامپژوهشکده علوم اسلامی / تاریخ اسلامرمضان محمدی246
کارشناس مسئول پشتیبانی امور پژوهشیپژوهشکده علوم اسلامی / حقوق و فقه اجتماعیابراهیم عابدینی375
هیات علمیپژوهشکده علوم اسلامی / حقوق و فقه اجتماعیحسین جوان آراسته378
هیات علمیپژوهشکده علوم اسلامی / حقوق و فقه اجتماعیحسین قافی327
هیات علمیپژوهشکده علوم اسلامی / حقوق و فقه اجتماعیحسین هوشمند-
هیات علمیپژوهشکده علوم اسلامی / حقوق و فقه اجتماعیمصطفی دانش پژوه327
هیات علمی، رئیس پژوهشگاهپژوهشکده علوم اسلامی / حقوق و فقه اجتماعیعلی محمد حکیمیان252
هیات علمی، مدیر گروه حقوق و فقه اجتماعیپژوهشکده علوم اسلامی / حقوق و فقه اجتماعیسید جواد ورعی274
کارشناس مسئول پشتیبانی امور پژوهشیپژوهشکده علوم اسلامی / فلسفه و کلامحسن نصرالهی376
هیات علمیپژوهشکده علوم اسلامی / فلسفه و کلامحسینعلی شیدانشید353
هیات علمیپژوهشکده علوم اسلامی / فلسفه و کلاممحمد فتحعلی خانی260
هیات علمیپژوهشکده علوم اسلامی / فلسفه و کلاممحمد هادی توکلی325
هیات علمی، مدیر گروه فلسفه و کلامپژوهشکده علوم اسلامی / فلسفه و کلامعلی شیروانی335
کارشناس مسئول پشتیبانی امور پژوهشیپژوهشکده علوم اسلامی / قرآن پژوهیحسن نصرالهی376
هیات علمیپژوهشکده علوم اسلامی / قرآن پژوهیسید محمود طیب حسینی324
هیات علمیپژوهشکده علوم اسلامی / قرآن پژوهیعلی اکبر بابائی391
هیات علمیپژوهشکده علوم اسلامی / قرآن پژوهیعلی فتحی273
هیات علمیپژوهشکده علوم اسلامی / قرآن پژوهیمحمد باقر سعیدی روشن396
هیات علمی، رئیس مرکز فناوریپژوهشکده علوم اسلامی / قرآن پژوهیاحسان سرخه ای267
رئیس اداره پشتیبانی امور پژوهشیپژوهشکده علوم اسلامی / قرآن پژوهی، حقوق و فقه اجتماعی، تاریخ اسلام، فلسفه و کلاماسماعیل یارمحمدی377
کارشناس مسئول پشتیبانی امور پژوهشیپژوهشکده علوم اسلامی / گروه های حقوق و فقه اجتماعی، تاریخ اسلامابراهیم عابدینی375
کارشناس مسئول پشتیبانی امور پژوهشیپژوهشکده علوم اسلامی / گروه های قرآن پژوهی، فلسفه و کلامحسن نصرالهی376
امور پشتیبانی امور پژوهشیپژوهشکده علوم رفتاری / روان شناسیمرتضی برزگر355
مدیر گروه روان شناسی، رئیس پژوهشکده علوم رفتاریپژوهشکده علوم رفتاری / روان شناسیسید محمد غروی360
هیات علمیپژوهشکده علوم رفتاری / روان شناسیعلی احمد پناهی408
هیات علمیپژوهشکده علوم رفتاری / روان شناسیمحمد کاویانی207
هیات علمیپژوهشکده علوم رفتاری / روان شناسیمحمدحسین شریفی نیا-
هیات علمیپژوهشکده علوم رفتاری / روان شناسیمحمدرضا سالاری فر320
هیات علمیپژوهشکده علوم رفتاری / روان شناسیمسعود آذربایجانی318
هیات علمیپژوهشکده علوم رفتاری / روان شناسیمسعود جان بزرگی406
کارشناس پشتیبانی امور پژوهشیپژوهشکده علوم رفتاری / علوم تربیتیمحمد حسین کاظمی زاده362
هیات علمیپژوهشکده علوم رفتاری / علوم تربیتیبهروز رفیعی339
هیات علمی - بازنشستهپژوهشکده علوم رفتاری / علوم تربیتیمحمد بهشتی322
هیات علمیپژوهشکده علوم رفتاری / علوم تربیتیمحمود نوذری227
هیات علمی، دبیرخانه هیات اجرائی جذبپژوهشکده علوم رفتاری / علوم تربیتیسید علی حسینی‌زاده281
هیات علمی، مدیر گروه علوم تربیتیپژوهشکده علوم رفتاری / علوم تربیتیمحمد داوودی372
پژوهشگر مشمولپژوهشکده علوم رفتاری / فلسفه علوم انسانیعلی رضا محمدی فرد333
کارشناس پشتیبانی امور پژوهشیپژوهشکده علوم رفتاری / فلسفه علوم انسانیمحمد حسین کاظمی زاده362
هیات علمیپژوهشکده علوم رفتاری / فلسفه علوم انسانیسید حمید رضا حسنی354
هیات علمیپژوهشکده علوم رفتاری / فلسفه علوم انسانیهادی موسوی414
کارشناس پشتیبانی امور پژوهشیپژوهشکده علوم رفتاری / امور برگزاری رویدادهای علمی پژوهشکدهعنایت الله خزاعلی361
رئیس اداره پشتیبانی امور پژوهشیپژوهشکده علوم رفتاری / روانشناسی، علوم تربیتی، خانواده، فلسفه علوم انسانیمرتضی برزگر355
کارشناس پشتیبانی امور پژوهشیپژوهشکده علوم رفتاری / گروه های علوم تربیتی و فلسفه علوم انسانیمحمد حسین کاظمی زاده362
رئیس اداره اطلاع رسانی و مدارک علمی کتابخانهکتابخانهمحمد ساجدی301
رئیس اداره خدمات فنی و تامین منابع کتابخانهکتابخانهداود اصغرپور304
سرپرست کتابخانه، مرکز اسناد و مدارک علمی و اطلاع رسانیکتابخانهمحمد ساجدی301
کتابدارکتابخانهداوود جعفری303
کتابدارکتابخانهعلی براتی303
نمایش ۱ تا ۱۲۶ مورد از کل ۱۲۶ مورد.

آخرین ویرایش۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱