گروه فلسفه و کلام - نشست و کرسی - آرشیو

نشست نسبت تجربه دینی و اخلاقی

نشست نسبت تجربه دینی و اخلاقی

سئوالاتی نظیر: تجربه دینی چیست؟ تجربه اخلاقی چیست؟ و چه نسبتی میان آن دو برقرار است؟ از جمله پرسش های مطرح در این خصوص می باشد که در جلسه پاسخی در باره ی آن ها توسط سخنرانان ارائه خواهد شد.

ادامه مطلب