گروه فلسفه و کلام - نشست و کرسی

تجربۀ اخلاقی به مثابه تجربه‌ای دینی (نظریه‌ای برگرفته از آرای شهید مطهّری در باب حقیقت فعل اخلاقی)
کرسی علمی-ترویجی

تجربۀ اخلاقی به مثابه تجربه‌ای دینی (نظریه‌ای برگرفته از آرای شهید مطهّری در باب حقیقت فعل اخلاقی)

کرسی علمی-ترویجی با عنوان «تجربۀ اخلاقی به مثابه تجربه‌ای دینی (نظریه‌ای برگرفته از آرای شهید مطهّری در باب حقیقت فعل اخلاقی)» برگزار می‌شود.

ادامه مطلب