گروه فلسفه و کلام - نشست و کرسی - آرشیو

پیش همایش بین المللی قرآن و  امام خمینی (ره): امام خمینی (ره) و نظریه روح معنا در تفسیر قرآن

پیش همایش بین المللی قرآن و امام خمینی (ره): امام خمینی (ره) و نظریه روح معنا در تفسیر قرآن

- پشتیبانی علمی از همایش بین المللی قرآن و امام خمینی حسب پیشنهاد معاونت فرهنگی وزارت علوم به عنوان پیش همایش - دانش افزایی محققان و دانشجویان رشته علوم قرآنی - واکاوی یکی از مسایل مهم در حوزه زبان قرآن و تفسیر پشتیبانی علمی از همایش بین المللی قرآن و امام خمینی حسب پیشنهاد معاونت فرهنگی وزارت علوم به عنوان پیش همایش دانش افزایی محققان و دانشجویان رشته علوم قرآنی واکاوی یکی از مسایل مهم در حوزه زبان قرآن و تفسیر

ادامه مطلب