گروه علوم تربیتی - نشست و کرسی - آرشیو

نشست علمی تبیین نظام نوری در فلسفه اشراق

نشست علمی تبیین نظام نوری در فلسفه اشراق

این نشست با هدف تبیین نظام نوری اشراق به عنوان مبنای تربیتی و اخلاقی اشراق ارائه خواهد شد. ارائه سیمای شاخص نظام نوری، سرچشمه ها و مبادی نظریه نظام نوری و دلالت های تربیتی برآمده از نظام نوری از جمله محورهایی است که در این جلسه علمی مطرح خواهد شد. این نشست در پی آن است که به سئوالاتی نظیر عوالم وجود در نگرش اشراقی چگونه است؟ و میزان تطابق فلسفه اشراق به عوالم وجود با نگاه اسلام در چه پایه است؟ پاسخی در خور دهد.

ادامه مطلب