گروه علوم تربیتی - نشست و کرسی - آرشیو

نشست بررسی چگونگی تأثیرگذاری اندیشه عرفانی امام خمینی در ساحت‌های تربیت

نشست بررسی چگونگی تأثیرگذاری اندیشه عرفانی امام خمینی در ساحت‌های تربیت

هدف از برگزاری نشست: تبیین پیامدها و آثار رویکرد عرفانی امام خمینی‌(ره) در ساحت‌های تربیت به‌ویژه تربیت اخلاقی خروجی مورد انتظار از نشست: تبیین ابعاد و زوایای رویکرد عرفانی امام خمینی‌(ره) به عنوان خاستگاه اندیشه تربیتی معظم له محورهای نشست: ۱. بررسی شخصیت جامع، ممتاز و برجسته قرون اخیر، امام خمینی‌(ره) ۲.اندیشه تربیتی و رویکرد عرفانی امام خمینی(ره) ۳.اندیشه تربیتی امام خمینی تأثیر پذیرفته از رویکرد عرفانی معظم له سوالات مورد نظر جهت پاسخ در نشست: ۱.اندیشه و رویکرد عرفانی امام خمینی(ره) دارای چه شاخصه‌ها و ویژگی‌هایی است؟ ۲.ابعاد عرفانی شخصت امام خمینی(ره) چیست؟ ۳.چگونه اندیشه تربیتی امام خمینی(ره) از اندیشه عرفانی او تأثیر پذیرفته است؟

ادامه مطلب