گروه اقتصاد - نشست و کرسی - آرشیو

نشست تأملی در نظام سرمایه داری به عنوان پیش ران فنّاوری و پس ران معنویّات

نشست تأملی در نظام سرمایه داری به عنوان پیش ران فنّاوری و پس ران معنویّات

این نشست علمی به عنوان الزامی برای طراحی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مطرح شده است سخنران آن دکتر ابراهیم سوزنچی عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف و قائم مقام پژوهشکده سیاست گذاری علم، فناوری و صنعت این دانشگاه می باشد. دکتر سوزنچی قصد دارد در این جلسه علمی به سئوالاتی نظیر: سرمایه داری، به عنوان الگوی پیشرفت غربی، واجد چه ویژگی هایی است؟ فناوری چگونه درون سرمایه داری پیشرفت می کند و جهت گیری آن، به کدام سو است؟ موتور محرک سرمایه داری، چه رابطه ای با معنویات دارد؟ مختصات الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت چیست؟ آیا الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، صرفا دستکاری جزئی در الگوی سرمایه داری است یا نیازمند طرحی نو هستیم؟ برگزار کنندگان: گروه های اقتصاد اسلامی و مدیریت اسلامی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

ادامه مطلب