گروه اقتصاد - نشست و کرسی - آرشیو

نشست علمی سازوکارهای تأمین اجتماعی در رهیافت اسلامی

نشست علمی سازوکارهای تأمین اجتماعی در رهیافت اسلامی

نگاه توأمان به علت و معلول به جای معلول نگری، بهره‌مندی از عوامل معنوی و اخلاقی به جای اتّکای صرف بر ابزارهای مادی و قانونی، جامعه محوری به جای دولت محوری و یا بازار محوری، استحقاق‌گرایی به جای عام‌گرایی، ترجیح منابع مالیاتی و روش پرداخت جاری به جای منابع بیمه‌‌ای و روش اندوخته‌گذاری، منطقه‌گرایی و مشارکت‌جویی به جای تمرکزگرایی، شفافیّت در جنبه‌های پس‌اندازی، پوشش ریسکی و توزیع درآمدی را اهم ویژگی‌های تامین اجتماعی در رهیافت اسلامی و دلالت‌های آن بر اصلاحات تأمین اجتماعی معاصر می داند.

ادامه مطلب
نشست چیستی نهاد و رابطه آن با علوم اجتماعی اقتصادی

نشست چیستی نهاد و رابطه آن با علوم اجتماعی اقتصادی

سخنران: حسن آقا نظری استاد گروه اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه دبیر نشست: سید حمیدرضا حسنی استادیار گروه فلسفه علوم انسانی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه محورهای نشست: ۱- چیستی نهاد. ۲- آثار اجتماعی نهاد بعنوان مسائل مورد بحث در علوم اجتماعی ۳- زمینه‌سازی بحث آثار اجتماعی نهاد بعنوان مسائل علوم اجتماعی، جهت بومی‌سازی یا بازسازی علوم انسانی بر اساس آموزه‌های اسلامی سوالات مورد نظر جهت پاسخ در نشست: ماهیت نهاد چیست؟ واقعیت‌های نهادی چیست؟ واقعیت‌های نهادی چه رابطه‌ای با علوم اجتماعی اقتصادی دارند؟

ادامه مطلب