گروه اقتصاد - نشست و کرسی - آرشیو

نشست علمی«نقد و بررسی مقاله خاستگاه نظریه پردازی علمی اقتصاد اسلامی با رویکرد نهادی آن»

نشست علمی«نقد و بررسی مقاله خاستگاه نظریه پردازی علمی اقتصاد اسلامی با رویکرد نهادی آن»

هدف از برگزاری این جلسه نقد، تبیین و تفسیر خاستگاه نظریه علمی اقتصاد اسلامی با رویکردی نهادی آن است که توسط حجت الاسلام و المسلمین نظری استاد گروه اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ارائه می شود. تعریف نهاد از نظر نهادگرایان جدید، مفهوم قواعد نظام بخش و قواعد قوام بخش در عبارات سرل و تعریف نهاد از نظر وی و اعتبارات اجتماعی از نطر علامه طباطبایی و همسانی آن ها با چیستی نهاد از نظر «سرل» از جمله محورهای اصلی مباحث و گفتگوها در این جلسه نقد خواهد بود. سئوالاتی نظیر آیا جنبه های سخت افزاری نهادها در دیدگاه «سرل» مورد توجه بوده است؟ رویکرد «سرل» به نهاد چه تأثیری در ارائه نظریات علمی اقتصاد اسلامی دارد؟ و آیا احکام ثابت و متغیر شریعت از نظر علامه طباطبایی هماند شهید صدر در این باره است؟ از جمله سئوالاتی است که در این جلسه بدان ها پاسخی درخور ارائه خواهد شد. دکتر حسین عیوضلو، استادیار دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه السلام، دکتر محمدجواد توکلی عضو هیأت علمی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی«ره» و دکتر عطاءاله رفیعی آتانی استادیار گروه مهندسی پیشرفت اقتصادی دانشکده مهندسی پیشرفت دانشگاه علم و صنعت به عنوان ناقد در جلسه مزبور جضور خواهند داشت.

ادامه مطلب