دکتر علیرضا لشکری

دکتر علیرضا لشکری

پست الکترونیکی:

اخبار - ارائه کننده

عدالت و کارآیی در اقتصاد اسلامی
نشست‌ها و کرسی‌ها گروه اقتصاد - نشست و کرسی کرسی‌ها - کرسی‌های برگزار شده

عدالت و کارآیی در اقتصاد اسلامی

چگونگی ساختارهای جامعه در استفاده از منابع در تولید و توزیع مواهب اولیه و امکانات و محصولات در جامعه از ...

عدالت و کارآیی در اقتصاد اسلامی
نشست‌ها و کرسی‌ها اخبار

عدالت و کارآیی در اقتصاد اسلامی

چگونگی ساختارهای جامعه در استفاده از منابع در تولید و توزیع مواهب اولیه و امکانات و محصولات در جامعه از ...