آیین نامه‌ها و فرم‌ها- آیین نامه های پژوهشی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۹ مورد.
عکس شاخصعنواندستهارائه دهندهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
آئین نامه تشکیل کرسی های آزاد اندیشیآیین نامه های پژوهشی
آئین نامه حمایت از کرسی های نظریه پردازی ، نقد و مناظرهآئین نامه حمایت از کرسی های نظریه پردازی ، نقد و مناظرهآیین نامه های پژوهشی۱۲ آذر ۱۳۸۷
آیین نامه شورای علمی و شورای داخلی گروههای پژوهشیآیین نامه های پژوهشی
ترکیب، اهداف، اختیارات، شرح وظائف و آیین نامه ی شورای داوری وکمیته ناقدان کرسی هاترکیب، اهداف، اختیارات، شرح وظائف و آیین نامه ی شورای داوری وکمیته ناقدان کرسی هاآیین نامه های پژوهشی۱۴ مهر ۱۳۸۸
دستورالعمل «نحوه بررسی تخلفات پژوهشی» به انضمام «۵۷ بند از مصادیق تخلفات پژوهشی»آیین نامه های پژوهشی
سازمان، آیین نامه و شرح وظائف کرسی های علمی هیات حمایت ازکرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظرهسازمان، آیین نامه و شرح وظائف کرسی های علمی هیات حمایت ازکرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظرهآیین نامه های پژوهشی۱۲ خرداد ۱۳۸۸
شیوه نامه اجرایی اعطای ترفیع سالیانه به اعضای هیأتآیین نامه های پژوهشی
فرآیند بررسی و برگزاری اجلاسیه دفاع و داوریآیین نامه های پژوهشی۰۶ مرداد ۱۳۸۸
مراحل برگزاری کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظرهآیین نامه های پژوهشی۰۶ مرداد ۱۳۸۸