کتاب‌ها

نمایش 1 تا 18 مورد از کل 35 مورد

اختیارات و وظایف دولت اسلامی

اختیارات و وظایف دولت اسلامی

پدیدآورنده: دکتر علیرضا لشکری

قیمت : ۳۵۰٬۰۰۰ ریال

مبانی فلسفی و روش‌شناسی اقتصاد

مبانی فلسفی و روش‌شناسی اقتصاد

پدیدآورنده: محمد جواد توکلی

قیمت : ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

اصول و مبانی اقتصاد اسلامی

اصول و مبانی اقتصاد اسلامی

قیمت : ۲۷۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : تیر ۱۳۹۹

پول و بانکداری با رویکرد اسلامی جلد دوم

پول و بانکداری با رویکرد اسلامی جلد دوم

قیمت : ۳۱۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸

اقتصاد خرد با رویکردی انتقادی بر اساس نگرش اسلامی

اقتصاد خرد با رویکردی انتقادی بر اساس نگرش اسلامی

قیمت : ۱۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

پول و بانکداری با رویکرد اسلامی جلد اول

پول و بانکداری با رویکرد اسلامی جلد اول

قیمت : ۳۱۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸

اقتصاد خرد با نگاهی به مباحث اسلامی (جلد دوم)

اقتصاد خرد با نگاهی به مباحث اسلامی (جلد دوم)

پدیدآورنده: سید محمد کاظم رجائی

قیمت : ۱۳۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

نظریات عدالت توزیعی

نظریات عدالت توزیعی

پدیدآورنده: سیدهادی عربی

قیمت : ۴۵۷٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

اوراق منفعت

اوراق منفعت

پدیدآورنده: مجید حبیبیان نقیبی

قیمت : ۱۱۶٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

اقتصاد بخش عمومی(جلد دوم)

اقتصاد بخش عمومی(جلد دوم)

قیمت : ۱۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۴

تحلیل ماهیت پول و بنیان های اعمال سیاست پولی در اقتصاد ایران

تحلیل ماهیت پول و بنیان های اعمال سیاست پولی در اقتصاد ایران

پدیدآورنده: محمد اسماعیل توسلی

قیمت : ۱۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷