کتاب‌ها

نمایش 1 تا 18 مورد از کل 37 مورد

اقتصاد و دفاع

اقتصاد و دفاع

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

تاریخ انتشار : مهر ۱۴۰۱

ابهام‌زدایی از اقتصاد اسلامی

ابهام‌زدایی از اقتصاد اسلامی

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: حسن سبحانی

قیمت : ۵۸۴٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اسفند ۱۴۰۰

اختیارات و وظایف دولت اسلامی

اختیارات و وظایف دولت اسلامی

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: دکتر علیرضا لشکری
مبانی فلسفی و روش‌شناسی اقتصاد

مبانی فلسفی و روش‌شناسی اقتصاد

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: محمد جواد توکلی
اصول و مبانی اقتصاد اسلامی

اصول و مبانی اقتصاد اسلامی

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت : ۲۷۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : تیر ۱۳۹۹

پول و بانکداری با رویکرد اسلامی جلد دوم

پول و بانکداری با رویکرد اسلامی جلد دوم

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت : ۳۱۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸

اقتصاد خرد با رویکردی انتقادی بر اساس نگرش اسلامی

اقتصاد خرد با رویکردی انتقادی بر اساس نگرش اسلامی

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت : ۱۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

پول و بانکداری با رویکرد اسلامی جلد اول

پول و بانکداری با رویکرد اسلامی جلد اول

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت : ۳۱۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸

روش‌شناسی علم اقتصاد اسلامی

روش‌شناسی علم اقتصاد اسلامی

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت : ۱۴۸٬۰۰۰ ریال

اقتصاد خرد با نگاهی به مباحث اسلامی (جلد دوم)

اقتصاد خرد با نگاهی به مباحث اسلامی (جلد دوم)

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: سید محمد کاظم رجائی

قیمت : ۱۳۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

نظریات عدالت توزیعی

نظریات عدالت توزیعی

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: سیدهادی عربی

قیمت : ۴۵۷٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

اوراق منفعت

اوراق منفعت

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: مجید حبیبیان نقیبی

قیمت : ۱۱۶٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

تحلیل نظری تاثیر ارزش‌های غیرواقعی بر ایجاد بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۷ - ۲۰۰۹

تحلیل نظری تاثیر ارزش‌های غیرواقعی بر ایجاد بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۷ - ۲۰۰۹

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت : ۷۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

اقتصاد بخش عمومی(جلد دوم)

اقتصاد بخش عمومی(جلد دوم)

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت : ۱۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۴

توابع رفاه اجتماعی: تبیین دیدگاه ها و بررسی مبانی آنها با نگرش اسلامی

توابع رفاه اجتماعی: تبیین دیدگاه ها و بررسی مبانی آنها با نگرش اسلامی

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت : ۵۲٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

تحلیل ماهیت پول و بنیان های اعمال سیاست پولی در اقتصاد ایران

تحلیل ماهیت پول و بنیان های اعمال سیاست پولی در اقتصاد ایران

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: محمد اسماعیل توسلی

قیمت : ۱۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

مکتب اقتصادی اسلام

مکتب اقتصادی اسلام

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: جعفر عباس حاجی

قیمت : ۴۳٬۰۰۰ ریال