کتاب‌ها

نمایش 91 تا 108 مورد از کل 131 مورد

فاطمیان در مصر

فاطمیان در مصر

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: عبدالله ناصری طاهری

قیمت : ۸۱٬۰۰۰ ریال

دولت ممالیک

دولت ممالیک

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت : ۹۴٬۰۰۰ ریال

فهرس المقالات التاریخیه

فهرس المقالات التاریخیه

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: مصطفى صادقى

قیمت : ۷٬۰۰۰ ریال

دولت امویان در اندلس

دولت امویان در اندلس

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت : ۵۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۳۹۹

اینترنت و حرفه تاریخ نگاری

اینترنت و حرفه تاریخ نگاری

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت : ۱۰٬۰۰۰ ریال

جامعه مدینه در عصر نبوی (ص)

جامعه مدینه در عصر نبوی (ص)

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت : ۷۸٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۸۶

درآمدی بر تاریخ مغرب اسلامی(ویراست سوم)

درآمدی بر تاریخ مغرب اسلامی(ویراست سوم)

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پدیدآورنده: عبدالله ناصری طاهری

قیمت : ۲۱۰٬۰۰۰ ریال

اقتصاد و سیاست خارجی عصر صفوی

اقتصاد و سیاست خارجی عصر صفوی

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت : ۲۶٬۰۰۰ ریال

مسکویه (زندگی نامه، آثار و اندیشه)

مسکویه (زندگی نامه، آثار و اندیشه)

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت : ۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ جامع جنگ های صلیبی (جلد دوازدهم) متون اسلامی

تاریخ جامع جنگ های صلیبی (جلد دوازدهم) متون اسلامی

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت : ۹۸٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۴

تاریخ جامع جنگ های صلیبی (جلد یازدهم) پس از جنگ صلیبی

تاریخ جامع جنگ های صلیبی (جلد یازدهم) پس از جنگ صلیبی

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت : ۱۳۶٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۴

تاریخ جامع جنگ های صلیبی (جلد دهم) قسمت دوم، تاریخ آن سوی دریاها

تاریخ جامع جنگ های صلیبی (جلد دهم) قسمت دوم، تاریخ آن سوی دریاها

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت : ۱۹۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۴

تاریخ جامع جنگ های صلیبی (جلد دهم) قسمت اول،‌ تاریخ آن سوی دریاها

تاریخ جامع جنگ های صلیبی (جلد دهم) قسمت اول،‌ تاریخ آن سوی دریاها

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت : ۱۹۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۴

تاریخ جامع جنگ های صلیبی (جلد هشتم)

تاریخ جامع جنگ های صلیبی (جلد هشتم)

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت : ۱۱۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۴

تاریخ جامع جنگ های صلیبی (جلد هفتم) منابع یونانی جنگ‌های صلیبی

تاریخ جامع جنگ های صلیبی (جلد هفتم) منابع یونانی جنگ‌های صلیبی

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت : ۲۷۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۴

تاریخ جامع جنگ های صلیبی (جلد ششم)

تاریخ جامع جنگ های صلیبی (جلد ششم)

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت : ۷۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۴

تاریخ جامع جنگ های صلیبی (جلد پنجم) جنگ پنجم صلیبی(منابع)

تاریخ جامع جنگ های صلیبی (جلد پنجم) جنگ پنجم صلیبی(منابع)

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت : ۱۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۴