تلفن همه اعضا

لطفا قبل از شماره های جدول زیر شماره 32111 را شماره گیری کنید. پیش شماره قم 025 است.


تلفن های ضروری فروش اینترنتی کتاب

نمایندگی فروش حضوری تهران 66402600 و 09127112024

نمایندگی فروش حضوری قم و واحد ارسال خریدهای اینترنتی: تحریر اندیشه قم ؛ 09196525943 ؛ 02537842635

مسئول انتشارات و امور فروش کتاب: 02532111280

روابط عمومی و امور سایت: 02532111204

جایگاه / سمتگروه / واحدمتصدیتلفن
تلفکس دفتر ریاستریاستمحسن احسانی32806006
حراست - فکس مستقیمحراست-32806002
فکس روابط عمومیروابط عمومیوحید یزدانی32806001
فکس دبیرخانهدبیرخانهعلی سعادتی32803090
هیات علمیفلسفه علوم انسانیهادی موسوی414
هیات علمیروان شناسیعلی احمد پناهی408
هیات علمیروان شناسیمحمد کاویانی407
هیات علمیروان شناسیمسعود جان بزرگی406
هیات علمی ، مدیر گروه جامعه شناسی ، مدیر آموزش های تخصصی و تحصیلات تکمیلیجامعه شناسیحفیظ اله فولادی405
هیات علمیتاریخ اسلامحسین حسینیان مقدم402
رئیس گروه امور پژوهشیمدیریت پژوهشعلی قربانی400
هیات علمیقرآن پژوهیمحمد باقر سعیدی روشن396
هیات علمیقرآن پژوهیعلی اکبر بابائی391
هیات علمیحقوق و فقه اجتماعیحسین جوان آراسته378
هیات علمیحقوق و فقه اجتماعیحسین هوشمند378
کارشناس گروه حقوقحقوق و فقه اجتماعیاسماعیل یارمحمدی377
کارشناس گروه فلسفه و کلامفلسفه و کلامحسن نصرالهی376
کارشناس گروه قرآن پژوهیقرآن پژوهیحسن نصرالهی376
کارشناس پشتیبانی پژوهشیپژوهشکده علوم اسلامیابراهیم عابدینی375
هیات علمی، مدیر گروه علوم تربیتیعلوم تربیتیمحمد داوودی372
هیات علمی، رئیس پژوهشکده علوم اجتماعیاقتصادسید رضا حسینی368
هیات علمیجامعه شناسیمجید کافی367
کارشناس گروه علوم تربیتیعلوم تربیتیمحمد حسین کاظمی زاده362
کارشناس گروه فلسفه علوم انسانیفلسفه علوم انسانیمحمد حسین کاظمی زاده362
کارشناس گروه خانوادهخانوادهعنایت الله خزاعلی361
مدیر گروه روان شناسی، رئیس پژوهشکده علوم رفتاریروان شناسیسید محمد غروی360
کارشناس گروه علوم سیاسیعلوم سیاسیسیدعلی طوسی359
کارشناس گروه اقتصاداقتصادسیدعلی طوسی359
کارشناس گروه روانشناسیروان شناسیمرتضی برزگر355
هیات علمیفلسفه علوم انسانیسید حمید رضا حسنی354
هیات علمیفلسفه و کلامحسینعلی شیدانشید353
کارشناس گروه تاریخ اسلامتاریخ اسلاماسماعیل یارمحمدی352
هیات علمیتاریخ اسلامقاسم خانجانی342
هیات علمیتاریخ اسلاممحمدرضا هدایت‌پناه342
هیات علمیعلوم تربیتیبهروز رفیعی339
هیات علمیعلوم سیاسیمحمد حسین طالبی337
هیات علمیجامعه شناسیمحمد داوری336
هیات علمی، مدیر گروه فلسفه و کلامفلسفه و کلامعلی شیروانی335
هیات علمیتاریخ اسلامحسین مرادی نسب334
پژوهشگر مشمولفلسفه علوم انسانیعلی رضا محمدی فرد333
مسئول دفتر معاونت پژوهش، آموزش و فناوریمعاونت پژوهش، آموزش و فناوریحسن اسلام بیگی331
کارشناس گروه جامعه شناسیجامعه شناسیسیدمحمدامین حسینی329
کارشناس گروه مدیریتمدیریتسیدمحمدامین حسینی329
هیات علمیمدیریتعلی عبدالهی329
هیات علمیحقوق و فقه اجتماعیحسین قافی327
هیات علمیحقوق و فقه اجتماعیمصطفی دانش پژوه327
هیات علمیاقتصادکاظمی نجف آبادی326
هیات علمیفلسفه و کلاممحمد هادی توکلی325
هیات علمی، مدیر گروه قرآن پژوهیقرآن پژوهیمحمد اسعدی324
هیات علمیعلوم تربیتیمحمد بهشتی322
هیات علمیروانشناسیمحمدرضا سالاری فر320
مدیر گروهخانوادهمحمدرضا سالاری فر320
هیات علمیتاریخ اسلاممنصور داداش نژاد319
هیات علمیروان شناسیمسعود آذربایجانی318
هیات علمیمدیریتعبد اله توکلی316
هیات علمیمدیریتابوطالب خدمتی314
هیات علمی، مدیر گروه اقتصاداقتصادعلیرضا لشکری313
هیات علمیجامعه شناسیعلی سلیمی312
هیات علمیتاریخ اسلامرسول قلیچ306
رئیس اداره خدمات فنی و تامین منابع کتابخانهکتابخانهداود اصغرپور304
کتابدارکتابخانهعلی براتی303
کتابدارکتابخانهداوود جعفری303
سرپرست کتابخانه، مرکز اسناد و مدارک علمی و اطلاع رسانیکتابخانهمحمد ساجدی301
رئیس اداره اطلاع رسانی و مدارک علمی کتابخانهکتابخانهمحمد ساجدی301
کارشناس مرکز مرکز تحقیقات، آموزش و مشاوره خانوادهمرکز مشاورهسرور298-299
هیات علمیدانشگاه اسلامیاحمد عباسی فرد294
تدارکات و پشتیبانیمدیریت منابع انسانی و پشتیبانیحسین صفری285
هیات علمیاقتصادمحمد حسین کرمی283
هیات علمی، دبیرخانه هیات اجرائی جذبعلوم تربیتیسید علی حسینی‌زاده281
هیات علمی، مدیر گروه علوم سیاسیعلوم سیاسیمحمد شجاعیان281
رئیس گروه فناوری و تجاری سازیمرکز فناوریجواد گائینی280
برنامه ریزی، نظارت و ارزیابیریاستدکتر محمدحسین باقری277
کارشناس مسئول اداره آماده سازی و چاپمدیریت پژوهشحسین عسگری275
هیات علمی، مدیر گروه حقوق و فقه اجتماعیحقوق و فقه اجتماعیسید جواد ورعی274
هیات علمیقرآن پژوهیعلی فتحی273
هیات علمی، رئیس مرکز فناوریقرآن پژوهیاحسان سرخه ای267
هیات علمی، مدیر گروه مدیریتمدیریتابوالفضل گائینی266
کارشناس مسئول گروه فناوری اطلاعاتمرکز فناوریسید مهدی موسوی نسب265
رئیس گروه فناوری اطلاعاتمرکز فناوریسیدمحمدسعید موسوی263
کارشناس مسئول خدمات آموزشیمدیریت تحصیلات تکمیلی و آموزش های آزادسید حسین مرتضوی262
هیات علمیفلسفه و کلاممحمد فتحعلی خانی260
کارشناس انتشاراتمرکز فناوریسیدمحسن عظیمی255
رئیس دفتر ریاستحوزه ریاستهاشم نظری زاده254
کارشناس دفتر ریاستحوزه ریاستمحسن احسانی252
هیات علمی، رئیس پژوهشگاهحقوق و فقه اجتماعیعلی محمد حکیمیان252
مسئول دفتر معاونت اداری، مالی و مدیریت و منابعمعاونت اداری، مالی و مدیریت و منابعابراهیم ولی زاده247
هیات علمی، مدیر گروه تاریخ اسلامتاریخ اسلامرمضان محمدی246
رئیس اداره پشتیبانی و تدارکاتمدیریت منابع انسانی و پشتیبانیعلی یحیایی245
رئیس اداره آماده سازی ونشرمدیریت پژوهشسیدعدنان اسلامی240
معاون مدیریت امور پژوهشی و همکاری های علمیمدیریت پژوهشفرهاد سلطانی236
رئیس گروه همکاریهای علمیمدیریت پژوهشمهدی غلامی235
مسئول تاسیساتمدیریت منابع انسانی و پشتیبانیامیر افرادی233
مدیریت منابع انسانی و پشتیبانیمدیریت منابع انسانی و پشتیبانیحیدر فروزان232
رئیس اداره کارگزینیمدیریت منابع انسانی و پشتیبانیحسین حسینی طایقانی231
حراست - تلفن مستقیمحراست-230
هیات علمیعلوم تربیتیمحمود نوذری227
رئیس گروه بودجه ، آمار و اطلاعاتمدیریت بودجه، تشکیلاتهاشم نظری زاده226
کارشناس مسئول تشکیلات و طبقه بندی مشاغلمدیریت بودجه، تشکیلاتمحسن اسدی226
مشاور امور حقوقی و قراردادهاحقوقیحسن سلطانی225
کارشناس مسئول بودجهمدیریت بودجه، تشکیلاتروح الله کرم بابایی224
مدیر بودجه، تشکیلات و تحول اداریمدیریت بودجه، تشکیلاتداود خالصی223
مسئول دبیرخانهحوزه ریاستعلی سعادتی222
کارشناس جذب هیات علمیجذبمهدی محبی221
مدیر امور مالیمدیریت مالیهادی فاضلی نیا218
رئیس اداره رسیدگی به اسنادمدیریت مالی218
کارشناس کارگزینیمدیریت منابع انسانی و پشتیبانیحمیدرضا محمدی217
کارشناس مسئول امور مالیمدیریت مالیعلی قاضی216
امین اموالمدیریت مالیمحمد دهقانی215
رئیس اداره دفترداری و تنظیم حسابهامدیریت مالیحسن اسماعیلی214
رئیس اداره دریافت ، پرداخت و اعتباراتمدیریت مالیمهدی اخلاقی213
هیات علمیجامعه شناسیحسین بستان211
هیات علمیقرآن پژوهیسید محمود طیب حسینی207
کارشناس روابط عمومیروابط عمومیوحید یزدانی206
رئیس اداره روابط عمومیروابط عمومیمحمد سلیمی204
ادمین سایتروابط عمومیمحمد سلیمی204
هیات علمیمدیریتعباس شفیعی203
هیات علمیجامعه شناسیمهدی نصیری201
کارشناس مسئول روابط عمومی (امور جشنواره های علمی)روابط عمومیحمیدرضا محمدی200
مخابراتحراستنگهبان100
نمایندگی و واحد ارسال فروش اینترنتیانتشارات - مجتمع ناشران قم - کتاب (تحریر اندیشه)سیدمحمد امام09196525943 ؛ 02537842635
دفتر تهرانمعاونت پژوهش، آموزش و فناوریاصغر ولی زاده021-66402600
هیات علمیروان شناسیمحمدحسین شریفی نیا-
نمایش ۱ تا ۱۲۲ مورد از کل ۱۲۲ مورد.

آخرین ویرایش۰۳ مرداد ۱۴۰۰