گروه تاریخ اسلام - نشست و کرسی - آرشیو

نشست علمی مکاتب تأثیرگذار در عراق (مکتب شریف رضی، مکتب شریف مرتضی، مکتب شیخ مفید، مکتب شیخ طوسی)

نشست علمی مکاتب تأثیرگذار در عراق (مکتب شریف رضی، مکتب شریف مرتضی، مکتب شیخ مفید، مکتب شیخ طوسی)

هدف از برگزاری نشست: با توجه به اهمیت همسایگی دو کشور ایران و عراق، شناخت مشترکات و تعامل این دو کشور در زمینه های مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و موارد دیگر از اهمیت بسیاری برخوردار است. یکی از راه‌های شناخت این مشترکات بررسی این زمینه ها و به ویژه وضعیت فرهنگی در ادوار گذشته است. بدون تردید عراق و حوزه فرهنگی آن در قرن چهارم تحت تأثیر عالمان شیعه‌ آن زمان چون شیخ مفید و شاگردان ایشان قرار گرفته و با تحولی شگرف مواجه شده است. بررسی و شناخت مکتب شیخ مفید و شاگردان ایشان گامی مؤثر در راستای شناخت مشترکات ایران و عراق خواهد بود و می‌تواند هدف این نشست قلمداد شود. خروجی مورد انتظار از نشست: شناخت مشترکات و تعامل دو کشور ایران و عراق در زمینه های مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی در گذشته، برای تقویت این مشترکات و به کار بستن راه کاری های عملی برای ارتباط بیشتر حوزه های علمی ایران و عراق می‌تواند خروجی این نشست به شمار آید. محورهای نشست: - شرایط حوزه علمی و فکری عراق و ایران در زمان شیخ مفید - تأثیر مکتب شیخ مفید بر حوزه های علمی و فرهنگی عراق - تأثیر شاگردان شیخ مفید از جمله شریف مرتضی، شریف رضی و شیخ طوسی بر حوزه های علمی و فرهنگی عراق و در نتیجه تأسیس مهمترین مرکز علمی شیعی در عراق در قرن پنجم سوالات مورد نظر جهت پاسخ در نشست: - بیشترین حوزه های علمی و فکری مد نظر شیخ مفید چه بوده است؟ - شیخ مفید در چه زمینه هایی بیشترین نقش راداشته است؟ - شاگردان شیخ مفید بیشتر در چه زمینه هایی نقش ایفا کرده اند؟

ادامه مطلب