گروه تاریخ اسلام - نشست و کرسی

تاثیر گذاری ناحیه جوین خراسان در تحولات جغرافیای، تاریخی، سیاسی، علمی و فرهنگی در سرزمین اسلامی تا عصر قاجار
کرسی ترویجی

تاثیر گذاری ناحیه جوین خراسان در تحولات جغرافیای، تاریخی، سیاسی، علمی و فرهنگی در سرزمین اسلامی تا عصر قاجار

این موضوع برگرفته از کتاب تاریخ محلی جوین خراسان است که به شکل کامل از کلیات بحث، محدوده جغرافیای، دولتهای اسلامی و حاکمان برگزیده در ناحیه جوین؛ نقش خاندانها در حاکیت سیاسی، احیا و گسترش فرهنگ و تمدن اسلامی ایرانی؛ وجود شخصیتهای علمی جوین در مناطق ایران، شام و مصر و به مناطق دیگر و ذکر آثار فرهنگی و تمدنی ناحیه پرداخته شده است.

ادامه مطلب